Aile Kurumunun Önemi ve İşlevleri

Aile Kurumunun Önemi ve İşlevleri

25 Şubat 2018 0 Yazar: uzun

Ailenin Anlamı Nedir?

Aile Kurumunun Önemi ve İşlevleri: Aile, topluma hazırlanma sürecinin ilk ve etkili olarak yaşandığı, ekonomik etkinliklerin az ya da çok yer aldığı, evlilik ve kan bağına dayanan, anne baba ve çocuklar arasındaki ilişkilerden oluşan, toplum içindeki en küçük birimdir. Bilinen her toplumun kendine özgü̈ bir aile biçimi vardır.

Ailede huzur, sevgi, saygı ve düzen esastır. Bu hâliyle toplumsal huzurun kaynağıdır. Bu huzur ve düzen diğer tüm toplumsal kurumlara aileden yayılır. Devletin, ulusun ve tüm insanlığın temel yapısı olan aile, tüm toplumlarda bulunan ilk ve temel gruptur. Aile, diğer sosyal örgütlenmelerin çekirdeğini oluşturur. Bu nedenle toplumun en evrensel ve süreklilik gösteren kurumlarından biridir.

Toplumsallaşma Kurumları

Sosyologlar genellikle toplumsallaşmanın, değişik toplumsallaşma kurumları içeren iki genel aşamada gerçekleştiğinden söz ederler. Toplumsallaşma kurumları, önemli toplumsallaşma süreçlerinin içerisinde gerçekleştiği gruplar ya da toplumsal bağlamlardır. Birincil toplumsallaşma bebeklik ve çocukluğun ilk döneminde gerçekleşir ve kültürel öğrenmenin en yoğun dönemidir.

Bu dönem, çocukların daha sonraki öğrenmeleri için temel oluşturacak olan dil ile temel davranış kalıplarını öğrendikleri dönemdir. Aile, bu aşamadaki esas toplumsallaşma kurumudur. İkincil toplumsallaşma, çocukluğun sonraki dönemi ile olgunluk döneminde gerçekleşir. Bu aşamada, toplumsallaşmanın öteki kurumları, sorumluluğun bir bölümünü aileden devralır. Okullar, akran grupları, örgütler, medya ve giderek işyeri, bireyler için toplumsallaşma kurumları hâline gelir.

Aile ve Toplumsallaşma

Aile sistemleri büyük değişiklikler gösterdiği için, bebeğin yaşadığı ailesiyle teması farklı kültürlerde başka başkadır. Her yerde anne, olağan olarak çocuğun yaşamının ilk yıllarındaki en önemli kişidir, ancak anneler ile çocukları arasındaki yerleşik ilişkiler, onlar arasındaki bağlantının biçimi ve düzenliliği tarafından etkilenir. (…)

Modern toplumlarda, en erken toplumsallaşma, küçük ölçekli aile bağlamında gerçekleşir. Britanyalı çocukların büyük bölümü, kendi ilk yıllarını anne, baba ve belki de bir ya da iki başka çocuğun olduğu ev ortamlarında geçirmektedir. Buna karşın, başka pek çok kültürde teyzeler, amcalar, büyükanne ve büyükbabalar, genellikle tek bir hanenin içindedirler ve çok küçük bebekler söz konusu olsa bile çocuk bakım işleriyle uğraşırlar.

Yine, Britanya toplumunda da aile bağlamlarının yapısında pek çok farklılık bulunur. Kimi çocuklar, bir tek anne ya da babanın olduğu evlerde büyürler; kimi çocuklar annelik ve babalık yapan iki eyleyen (boşanmış anne babalar ya da üvey anne babalar) tarafından büyütülür. Ailedeki kadınların büyük bir bölümü artık evin dışında çalışmakta ve çocuklarının doğumundan fazla süre geçmeden işlerine geri dönmektedirler. Bu farklılıklara karşın, aile olağan olarak bebeklikten ergenlik ve ötesine süren toplumsallaşmanın önemli bir eyleyenidir.

aile kurumu 253x300 - Aile Kurumunun Önemi ve İşlevleri

Aile Kurumu

Araştırmacılara Göre Ailenin İşlevi

Ailenin toplumsal işlevlerini sosyologlar farklı şekillerde ele almışlardır. Bazıları konuya bütüncül yaklaşıp, temel konularda birleşirken, bazılarının olaya faklı yaklaştığı görülmektedir. William Goode (Vilyım Godi), Aile Kurumunun Önemi ve İşlevlerini; üretim, sosyal statüler ve görevler yükleme, sosyal kontrol, çocukların duygusal yönden korunması ve yetiştirilmesi şeklinde ifade etmektedir.

William Fielding Ogburn (Vilyım Filding Agbörn)’un Aile Kurumunun Önemi ve İşlevlerini, daha bütüncül bir yaklaşımla ele aldığı görülmektedir. Ona göre Aile Kurumunun Önemi ve İşlevleri; neslin devamını sağlamak, ekonomik gereksinmeleri karşılamak, statü̈ sağlamak, çocuklara eğitim vermek, dinî bilgi ve inançlarını kazandırmak, boş zamanı değerlendirecek etkinlikler gerçekleştirmek, aile üyelerinin birbirini kollamaları, karşılıklı sevgi ortamı meydana getirme için meşru ortam oluşturma gibi işlevlerdir.

Nihat Nirun, Aile Kurumunun Önemi ve İşlevlerini bireysel, kişisel ve insani ihtiyaçlar açısından ele alarak, üçlü̈ bir bakış açısı ile açıklamıştır. Ona göre aile, “beslenme, barınma, korunma, sağlıklı yaşama” gibi bireysel; eğitme, yetiştirme ve haklara sahip kılma, gibi kişisel; manevi duygu ve düşüncelerle donatma gibi insani ihtiyaçları karşılayan sosyo-ekonomik bir kurumdur.

Aile kendi bireyleri için toplumun yerine getirmediği önemli görevleri üstlenmektedir. Zaman içinde toplumdaki yapılarda değişmeler görülse de ailenin temel işlevleri hiç değişmemiştir. “Nesillerin devamı, çocukların yetiştirilmesi, şahsiyetin kazandırılması, kültürün kuşaktan kuşağa aktarılması, sosyal, kültürel, psikolojik ahengin aile fertlerine sağlanması, tam güven içinde fertlerine yuva içi sığınağın kurulması” işlevleri ailenin temel işlevleridir.

aile 300x196 - Aile Kurumunun Önemi ve İşlevleri

Aile