Amino Asitler

Proteinler asitli bir çevrede 100°C kadar ısıtıldığı zaman hidrolize olarak çok küçük amino asit moleküllerine ayrılır.

Bu tip hidroliz sonucu yapılan sistematik sayımlarda tabii proteinlerde 20 çeşit amino asit çeşidi görülmüştür. Şu halde proteinlerin yapı taşları amino asitlerdir. Bir amino asidin aynı C atomuna bağlı iki organik grubu vardır:

Birincisi bazik özellikteki —NH2 amino grubu, diğeri asit veya karboksil grubu olan —COOH’tır, dolayısıyla amino asitlerin genel formülü aşağıdaki gibidir:

Amino Asitlerin Genel Formülü

Amino asitler, sulu bir ortama konduğunda amino ve asit gibi iki gurubu bir ayrılma gösterir.

pH’nın durumuna göre, asitli çevrede bir amino asit bir katyon gibi hareket eder, alkali çevrede ise bir anyon gibi hareket eder.

pH’nın bazı ara değerleri için ikili bir iyon gibi hareket eder. Keza hemen belirtelim ki, R=H durumu hariç, amino gurubu ve asit gurubu taşıyan karbon dört çeşit substitüsyon (dört değişik grup) taşır. Böyle bir atoma asimetrik karbon atomu denir.

Asimetrik Karbon Atomu

Amino asitlerin en kısa zincirlisi olan glisin hariç diğer tüm amino asitlerde a karbon atomu asimetriktir.

Sadece glisin’de R harfi ile gösterilen grup bir H atomundan meydana geldiğinden asimetrik karbon atomu içermez.

R kökü düşünülen amino aside göre değişen organik bir gruptur ve C atomuna bağlı H, OH ve diğer atomları gösterir.

Ayırt Edici Özellikleri

Amino asitler birbirinden organik R kökü ile ayrılırlar. Başka bir deyişle R kökünün kimyasal tabiatı amino asitleri sekiz grup altında sınıflamaya yardım eder.

  1. Grup: R kökü alifatik bir tiptir (Alifatik amino asitler):

Alifatik Amino Asitler

  1. Grup: R kökü aromatik bir tiptir.

Aromatik Amino Asitler

Glisindeki hesaba katılmazsa (R = H), bütün bu amino asitler R kökünün hidrofob özellikleriyle karakterize edilir.

  1. Grup: R kökü özel bir amino asitten meydana gelmiştir, bu yönü ile kısmen heterosiklik olan kısım asit ve amino gurubu görevli karbonun yerine geçmiştir.

Özel Amino Asitler

Bu çeşit amino asit bazı proteinlerde hidroksiprolin şekli altında kallojen olarak oldukça boldur. Protein molekülünde oluşan prolin sekonder olarak sonradan hidroksiprolin’e dönüşür.

  1. Grup: R kökü, fazladan asimetrik karbon taşıyan bir veya iki amino grubu içeren amino asitlerden meydana gelir.

Fazladan Asimetrik Karbon Taşıyan Amino Asitler

  1. Grup: R kökü normal olarak asimetrik karbon üzerinde bir asit gurubu taşıyan amino asitlerden meydana gelir.

Asimetrik Karbon Üzerinde Asit Taşıyan Amino Asitler

  1. Grup: R kökü, bir amid (— CO — NH —) gurubu taşıyan amino asitlerden meydana gelir.

Amid Grubu Taşıyan Amino Asitler

  1. Grup: R kökü alkol gruplu amino asitlerden meydana gelir.

Alkol Gruplu Amino Asitler

  1. Grup: R kökü kükürt içeren amino asitlerden meydana gelir.

Kükürt İçeren Amino Asitler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir