Atatürk ve Eğitim

Atatürk ve Eğitim

27 Şubat 2018 0 Yazar: uzun

Atatürk, 1924 yılında Samsun’da eğitimle ilgili olarak şunları söylemiştir:

“Eğitimdir ki bir ulusu ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum hâlinde yaşatır ya da bir ulusu esaret ve sefalete terk eder.”

“Millî eğitimin ne demek olduğunu bilmekte artık bir karışıklık ve yanlış anlama olmamalıdır. Bir de millî eğitim esas olduktan sonra onun dilini, usulünü, vasıtalarını da ulusal yapmak zorunluluğunu tartışmak gereksizdir. Millî eğitim ile geliştirilmek ve yükseltilmek istenen genç beyinleri; paslandırıcı, uyuşturucu, hayali fazlalıklarla doldurmaktan dikkatle kaçınmak lazımdır.

Bu Yazıda Bulabilecekleriniz

Atatürk’ün Eğitim Anlayışı

ataturk ve egitim 300x112 - Atatürk ve Eğitim

Atatürk ve Eğitim

 Atatürk, eleştirdiği eğitim sisteminin yerine yeni bir eğitim anlayışı getirmiştir. Bu yeni sistemi de çeşitli noktalarda temellendirmiştir.

a) Eğitim milli olmalıdır. Bu konuda şöyle der: “Millî bir terbiye programından söz ederken yabancı fikirlerden, şarktan ve garptan gelebilen tüm etkilerden tamamen uzak, millî özelliklerimizle ve tarihimizle bağdaşabilen bir kültür kastediyorum”. Çocuklarımız, gençlerimiz kendi millî değerlerimizle yetiştirilmelidir. Taklit olmamalıdır. Bu açıdan eğitim dili, yöntemi ve eğitim araçları tamamen millîleştirilmelidir.

 b) Eğitim bilimsel olmalıdır. Atatürk “Milletimizin siyasal, toplumsal yaşamında, fikrî terbiyesinde de rehberimiz ilim ve fen olacaktır.” der. Atatürk’ün bilimsellik ilkesi, eğitim ve öğretimde amaç, içerik ve araçların bilimin en son düzeyindeki verilere göre düzenlenmesini amaçlar. Özetle bilim ve teknik, kurulacak yeni eğitimin belirleyicisi olmalıdır.

 c) Eğitim birlik sağlamaya yönelik olmalıdır. Eğitimle ilgili bu ilke; eğitim ve öğretimde, bir gruba özgü ya da kültürel cinsten farklılıkların ortadan kaldırılarak birlik sağlanması gerektiğini ifade eder. Tevhid- i Tedrisat (Öğretim Birliği) Yasası ile uygulamaya konmuştur. Böylece bu kanun ile Türkiye’deki tüm eğitim kurumları Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır.

Öğretmen Yönüyle ATATÜRK

ogretmen ataturk 300x219 - Atatürk ve Eğitim

 ç) Halkın bilgisizliğinin giderilmesi amaçlanmalıdır. Eğitim, toplumu cehaletten kurtarmalı, bireylerin bilgi ve ahlak düzeyini yükseltmelidir. Halkın bilinçli olarak toplumun sorunlarına sahip çıkabilmesi için onun eğitilmesi gerekir. Halk eğitiminin yaygınlaştırılmasında çaba sarf edilmelidir. Halk evlerinin açılması, okuma yazma kursları, halk eğitimi uygulamalarının bir örneğini oluşturmaktadır.

 d) İşe dayalı, uygulamalı eğitim verilmelidir. Bu ilkeye göre iş, eğitim ve öğretimde temel bir araç olmalıdır. Yani eğitim ve öğretim işe yarar, üretici olmalı, uygulamaya yer veren bir özellik taşımalıdır. Atatürk okullarda uygulamalı öğretim yönteminin kullanılmasını istemiş, mesleki ve teknik öğretime önem vermiştir. İlköğretimden yükseköğretime kadar teknik eğitimin gerçekleşmesini istemiştir.

egitmen ataturk 300x204 - Atatürk ve Eğitim

Atatürk ve Eğitim

 e) Eğitim fazilet, düzen ve disiplin gibi özellikler kazandırmalıdır. 1922 yılındaki Maarif Kongresini açarken bu konuda şunları söylemiştir: “Yeni neslin donatılacağı manevi nitelikler arasında kuvvetli bir fazilet aşkı ve kuvvetli bir düzen ve disiplin fikri de yer almalıdır”. Kuşkusuz, eğitimde düzen ve disiplin, başarının temelidir. Atatürk, eski dönemlerin dayağa dayanan düzen, disiplin anlayışının yerine, sevgiye dayanan bir düzen ve disiplin anlayışını savunmuştur.

 f) Eşit eğitim verilmelidir. Eğitim ve öğretimde cinsiyet ayrımının ortadan kaldırılması, her iki cinsin de eğitim hak ve imkânlarından, birlikte ve eşit olarak yararlanmaları sağlanmalıdır. O, eğitimde kadın- erkek ayrımını istememiş, ilke olarak kadın-erkek eşitliğinden yana olmuştur. Ona göre kadınlar toplum ve iş yaşamında erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı olmalıdır.

 g) Cumhuriyetin koruyucuları yetiştirilmesi amaçlanmalıdır. Kurulan yeni devletin, varlığını sürdürebilmesi için kendine bağlı bir zihniyetle yetiştirilecek yeni kuşaklara ihtiyaç vardır. İşte eğitimden beklenen, bu niteliklere sahip kuşaklar yetiştirmektir. Bu konuda Atatürk, “Cumhuriyet, düşünce, bilgi, beden yönünden güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister.” der.

 ğ) Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Toplumun her kesiminin eğitim hizmetlerinden yararlanması gereklidir. Eğitim imkânlarından yararlanma, sadece bir grubun ya da sınıfın hakkı olmamalı, bütün vatandaşların (kadın, erkek, çiftçi, hamal vs.) eğitimden pay almaları sağlanmalıdır. Bunun için herkes okuryazar olmalı ve ilköğretim yaygınlaştırılarak zorunlu duruma getirilmelidir. Cinsiyet ayrımı gözetilmeden herkes okula alınmalı ve orada bir sanat öğrenmelidir. Okullar en küçük yerleşim birimlerine kadar yaygınlaştırılmalı, yatılı ilkokullar da gereken yerlerde açılmalıdır.