Atatürk’ün Millet, Milliyetçilik Ve Halkçılık Anlayışı

Atatürk’ün Millet, Milliyetçilik Ve Halkçılık Anlayışı

1 Şubat 2019 0 Yazar: Recep

Bugün konumuz Ata’ün Millet, Milliyetçilik Ve Halkçılık Anlayışı konusunda kısa bir bilgilendirme olacaktır.

Ataçü Düşüncede Millet

Ata’e göre, zengin bir kültür mirasına sahip, beraber yaşama isteği ve arzusunda, tarihsel geçmiş ve bu geçmişi sürdürmede ortak iradeye sahip olan insanların birlikte yaşamasından oluşan cemiyete millet denir. Ataçü düşüncede millet anlayışında önemli olan birlikte yaşama ruhudur. Bu da ancak, tarihsel bir geçmişe sahip olunmasıyla ve ortak mirasla gerçekleşmektedir.

Ata Milliyetçiliği

Ataçü düşüncede milliyetçilik, millet ilkesine dayanır. Milliyetçilik: Kişileri, u bir arada tutan “milliyet, vatandaşlık” şeklinde de ifade edilmektedir.

Ata ve Halkçılık Anlayışı

Ata’e göre halk in bireyleri (vatandaşları), halkçılık ise inde çoğunluğunun, azınlığın haklarına saygı duyması ve Anayasa’ya aykırı olmamak koşuluyla de söz sahibi olmasıdır. Bu anlamda halkçılık, cumhuriyetçilik ve milliyetçiliğin doğal bir sonucudur.

Ata’ün, halkçılık anlayışında demokratik esaslara göre birleşmiş, hür bir düzeni öngörülmüştür. Bu düzende halk kendisini demokratik esaslara göre yönetir. Siyasi rejim, halk yararı gözetilerek kullanılır. Modern Cumhuriyet iye’sinde Ata’e göre halkçılık; demokratlık, fertler arasında hiçbir şekilde imtiyaz tanımamak, sınıflar arası ayrım yapmamak ve sınıf dayanışmasını kabul etmemektir.

Ata’ün halkçılık anlayışının, ilk ögesi millî egemenliktir. Ata’ün halkçılığı, siyasi eşitliğe ve inde millet iradesine ve eşitlik ilkesine dayanır. Ataçülükte halkçılık anlayışının ikinci ögesi, ulusun genel hakları dışında hiçbir kişiye veya zümreye ayrıcalık tanımamaktır. Ataçülük, yasalar önünde eşitliği gerektirir ve hayatında her türlü ayrıcalığı reddeder.

Ata’ün halkçılık anlayışı, her tür sınıflar arası çatışmayı reddeder. adalete, güvenliğe, un ekonomik dan gelir düzeyi düşük gruplarının korunmasına ve lendirilmesine, adaletli gelir dağılımına büyük önem vermekle beraber, sınıf mücadelesini reddeder.

Ata’ün Milliyetçilk Anlayışında Temel İlkeler

  • Milliyetçiliği Reddeden Akımlara Karşıdır: Onun bu anlayışı millet kavramı ve milliyetçilik ilkesini reddeden düşünce akımlarıyla bağdaşmaz. Tarihte görüldüğü gibi millet duygusu ve gerçeği, milleti inkâr eden görüşlerden daha baskın çıkmıştır.
  • Irkçılığa Karşıdır: O, vatandaşlarını din ve köken esasına göre ayırt etmez. Ataçülük, aynı ortak geçmişe, ahlaka, haklara sahip bulunan, aynı ortak kültürü ve ülküleri benimseyen, kaderlerini kendi samimi istekleriyle ulusuna bağlamış olan bütün vatandaşlarını kabul eder.
  • Ata’ün Milliyetçilik Anlayışı, Laiktir: Millî u sadece ırk çizgileriyle değil, din ve mezhep çizgileriyle bölmeyi de kesinlikle reddeder. Ata’ün, Medeni Bilgiler kitabına esas olmak üzere kendi el yazısı ile yazdığı notlarının “millet” bölümünde, i laiktir.” ifadesi yer alır.
  • Barışçıl ve İnsancıldır: Ataçü milliyetçilik anlayışı, milletini yüce bir değer kabul etmekle beraber, diğer milletleri hor gören ve aşağılayan bir milliyetçilik değildir. Ataçü milliyetçilik, millî ve insani değerleri kaynaştırır. Yurtta ve dünyada barışı öngörür. Emperyalizme ve sömürgeciliğe karşıdır. Özde ve amaçta insan ve millet onuruna dayanır. Başka lerin bağımsızlığına saygılıdır ve yayılmacı değildir.
  • sel Niteliklere Sahiptir: Ata milliyetçiliği ilericidir. Çağın gereklerine uygun olarak, akılcı, yapıcı, yaratıcı ve idealist bir yapı içerisinde, insan hak ve hürriyetlerine dayalı bir biçimde, kültürel değerlere önem veren sistem olarak milletini sevmeyi ve yüceltmeyi öngörür.
  • Ayırıcı Değil Birleştiricidir: Ata’ün birleştirici, bütünleştirici, çağdaş ve medeni milliyetçilik anlayışı millî birlik ve beraberliğimizi koruyan en önemli unsurlardan biridir.
  • Eşitlikçidir: Bu anlayışın kaynağı ise “millî hâkimiyet” tir. Demokrasiyi hedef alır ve buna ulaşmanın ilk aşamasını “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” ilkesinin kabulü ve uygulanmasıyla mümkün görür.