Bilim ve Teknoloji, Kitle İletişim Araçları ile Modernleşme ve Küreselleşmenin Etkileri

Bilim ve Teknoloji, Kitle İletişim Araçları ile Modernleşme ve Küreselleşmenin Etkileri

24 Şubat 2018 0 Yazar: uzun

İnsanların doğayı denetim altına almak ve ondan yararlanmak için kullandıkları bilgi, yöntem, makine, araç ve gereçler teknolojiyi oluşturur. Fabrikasyon üretimden bilgisayar sistemlerine kadar tüm aletler teknoloji ürünüdür ve insanlığın gelişiminin bir ölçütüdür.

Teknoloji bilimsel gelişmeye dayanır. Bilim ve teknolojideki gelişmeyle birlikte sanayileşme hızlanmış, üretim artmış, insan ve toplum ilişkileri bunlardan etkilenmiştir.

Sanayileşme ile birlikte büyük toplumsal değişmeler yaşanmıştır.

Örneğin; tarımda makineleşme, köyden kente göçü hızlandırmıştır. Böylece tarıma dayalı kırsal ilişkiler çözülmeye başlamış, kentleşme ve kentsel ilişkiler artmış, gecekondulaşma ortaya çıkmıştır. Tarımla uğraşan geniş aile yapısı, sanayileşme ile birlikte çekirdek aile yapısına donuşmuş, kadın çalışma yaşamına girmiştir.

Dikey hareketlilik artmış, gelenek ve göreneklerde değişmeler olmuştur. Eğitim ve siyaset kurumları önem kazanmıştır. Bilim ve teknolojideki buluşlar, insan yaşamından devlet yönetimlerine kadar tüm toplumsal yapıları değiştirmiştir. İnsanların yaşam biçimleri değişime uğramıştır.

İletişim ve ulaştırma teknolojilerindeki gelişmeler yardımıyla değişiklikler kısa surede yayılmıştır. Toplumsal, düşünsel, siyasal vb. alanlarda koklu değişimler olmuştur.

bilim ve teknolojinin toplumsal degismeye etkileri 300x232 - Bilim ve Teknoloji, Kitle İletişim Araçları ile Modernleşme ve Küreselleşmenin Etkileri

Bilim ve Teknoloji, Kitle İletişim Araçları ile Modernleşme ve Küreselleşmenin Etkileri

Toplumu en çok etkileyen bilimsel ve teknolojik buluşlardan biri kitle iletişim araçlarıdır.

İnsanların diğer kişi veya kişilerle duygu, düşünce ve bilgi alışverişinde bulunmasına iletişim denir. İletişim yüz yüze yapılabileceği gibi çeşitli iletişim araçları kullanılarak da yapılır. Toplumların giderek büyümesi ve karmaşıklaşması iletişimin boyutlarını ve önemini artırmıştır.

Teknolojinin gelişimi ile birlikte iletişim araçlarında büyük gelişmeler yaşanmış, kitle iletişim araçları ortaya çıkmış, giderek çeşitlenmiştir. Televizyon, sinema, radyo, gazete, dergi, kitap gibi görsel, yazılı, işitsel araçlar kitle iletişim araçlarıdır.

Kitle iletişim araçları insanların yaşamında önemli bir yer tutmakta, onları etkilemekte ve yönlendirmektedir. Bu araçların toplumu, siyasal etkinliklerden haberdar ederek demokrasiye yardımcı olma işlevi vardır. Ayrıca bilimsel ve teknik gelişmeleri tanıtarak insanların o alandaki tutumlarını değiştirme, sosyalleştirme, kamuoyu oluşturma ve davranış değişikliği sağlama gibi işlevlere de sahiptir.

Kitle iletişim araçları, bireyleri doğrudan etkilemenin yanında kültürü, bilgi birikimini, bir toplumun norm ve değer yargılarını da etkiler. İzleyicilerin kendi davranış biçimlerini belirlerken kullanabilecekleri bir dizi imaj, düşünce ve değerlendirmeler sunar.

Kitle iletişim araçlarının gelişmesi ile dünya sanki küçülmüştür. Dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan siyasal, ekonomik, toplumsal, kültürel, bilimsel gelişmeler anında dünyanın büyük bir bölümüne haber olarak ulaşmakta ve etkide bulunmaktadır. Kitle iletişim araçları farklı toplumların yaşayış biçimlerini, kültürel özelliklerini tanıtmakta, kültürün evrenselleşmesine katkı sağlamaktadır.

Ayrıca aynı toplumun içinde yer alan alt kültürlerin etkileşimini artırmaktadır. Bu etkileşim sonucunda alt kültürler arasındaki farklılıklar giderek azalmaktadır. Bu da kültürel zenginliklerin giderek azalması ve çeşitliliğin yok olması ve “bir örnekleşme” gibi tehlikeleri ortaya çıkarmaktadır. Özellikle maddi kültürel değişimler, teknolojik icatların hızla yayılmasına ve sonuçta kültürel farklılıkların azalmasına yol açmaktadır.

Kitle iletişim araçları içinde en önemlisi olan televizyon, insanları olumlu yönde olduğu gibi olumsuz yönde de değiştirebilmektedir. Eğitici ve eğlendirici etkilerinin yanında özellikle insanların boş zamanlarını değerlendirme alışkanlıklarının sınırlanmasında (spor yapma, kitap okuma, kültürel etkinliklere katılmanın azalması), aile içi ilişkilerin ve komşuluk ilişkilerinin zayıflamasında etkili olduğu görülmektedir.