Padişah ve Devlet İdarecilerinde Bulunması Gereken Vasıflar – Tarih

Padişah ve Devlet İdarecilerinde Bulunması Gereken Vasıflar – Tarih

20 Nisan 2019 0 Yazar: Recep

Devlet İdarecilerinde Bulunması Gereken Vasıflar : Saltanat inin geçerli olduğu Devleti’nde tahta çıkan için ilk olarak cülus töreni adı verilen tahta çıkış merasimi düzenlenirdi. Cülus töreninde Devlet adamlarına, ulemaya ve kapıkulu askerlerine cülus bahşişi dağıtırdı. Cülus töreninin ardından , büyük bir alayla İstanbul’daki Eyüp Sultan Türbesi’ne giderek burada dualar eşliğinde törenle kılıç kuşanırdı.

Devlet İdarecilerinde Bulunması Gereken Vasıflar

Devleti’nde tahta çıkan ların ve idarecilerin sahip olması gereken vasıflar, gerek ların gerekse bazı Devlet adamlarının yazmış oldukları nasihatname ve siyasetnamelerde belirtilmiştir. Nasihatname ve siyasetnameler, Devlet yönetimiyle ilgili, Devlet idarecilerine ve Devlet adamlarına idarecilik ilim ve sanatına dair bilgiler veren, onlara pratik tavsiyelerde bulunan ve onların adaletli bir yönetim oluşturmalarını sağlamak ve istemek amacıyla yazılan siyasi ve ahlaki içerikli eserlerdir.

Nasihatname ve siyasetnamelere, önceki Türk İslam Devletlerinde de rastlamak mümkündü. Nitekim Karahanlılar i’nde, Yusuf Has Hacip’e ait “Kutadgu Bilig” ile Büyük Selçuklu veziri Nizam’ül-Mülk’ün “Siyasetname” adlı eserleri bu tür eserlere örnek olarak gösterilebilir. Nasihatname ve siyasetnamelerin kaynağını, Kur’an-ı Kerim ayetleri ve Hz. Muhammed’in hadisleri; atasözleri, yaşanmış ibret verici olaylar oluştururdu.

İlgili Yazı : Osmanlı Merkeziyetçi Yapısının Güçlendirilmesi

Devleti’nde de ve bazı Devlet adamları nasihatname, siyasetname ve risaleler yazmışlardı. Devleti’nde nasihat geleneği Osman Gazi öncesine dayanır. Öncelikle Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye nasihatleri rivayet edilir ki bunlar dini, ilmi ve ahlaki öğüt niteliğindeydi. Yine II. Murad’ın, oğlu II. Mehmet (Fatih) için yazmış olduğu “Nasihat-üs Sultan Murad”; Yavuz’un, oğlu I. Süleyman’a (Kanuni) yazdığı “Siyasetname” ile vezir-i azam Lütfi Paşa’nın yazmış olduğu “asafname” önemli nasihatname ve siyasetnamelerin arasında gösterilebilir.

Nasihatname ve Siyasetnamelerde Verilen Öğütler

 • Adaletli olma,
 • İhsan kapılarını açık tutma,
 • Emanete riayet etme,
 • Reayaya karşı şefkat ve merhametli olma,
 • Görevi ehil ve hakkı olanlara verme,
 • İdare altında bulunanları kendi evladı gibi görme ve hakkını gözetme,
 • İyilik ve lütufta bulunma,
 • Düşmanlara karşı ferasetli olma
 • ve idarecilerin insanlarına destek olmaları,
 • insanlarının sel leri için gerekli ortamı hazırlamaları ve onları ödüllendirmeleri

Nasihatname ve Siyasetnamelerde, ve Devlet İdarecilerinde Bulunması Gereken Vasıflar

ların leri Kısaca

 • adaletli olmalı,
 • Ülkeyi şeriata uygun olarak yönetmeli,
 • Ordunun başında cihat ve gaza amaçlı lerde bulunmalı askerini koruyup gözetmelidir.
 • Devleti idare edecek kişileri liyakat esasına göre belirlemeli,
 • İltimas ve haksızlığa göz yummamalı,
 • Halkın huzuru ve refahını göz ardı ederek bolluk içinde yaşamalarına ve ülke hazinesini savurganca kullanmalarına müsaade etmemelidir.
 • Kendi çıkarları için çalışan, devletin ve halkın çıkarlarını gözetmeyen idarecileri görevlerinden alarak cezalandırmalıdır.
 • Reayaya karşı hoşgörülü olmalı,
 • Din ve ırk farkı gözetmeksizin kanunları herkese eşit olarak lı,
 • Herkesin gelirine göre vergi almalı ve halkın inanç, gelenek, örf ve adetleri gibi önem verdiği manevi unsurlara karşı saygılı olmalıdırlar.

ve Devlet İdarecilerinde Bulunması Gereken Vasıflar başlıklı yazıyı beğendiysen paylaşmayı ve FikirAVM‘yi arkadaşlarına önermeyi unutma.