Eğitimin Değerlendirilmesi ve Raporlanması

Eğitimin Değerlendirilmesi ve Raporlanması

Yetişkin eğitiminde örgün eğitimden farklı olarak daha esnek ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılır. Klasik ölçmede temel amaç katılımcıların belirlenen kazanımlara ne düzeyde ulaştıklarını tespit ederek katılımcıların değerlendirilmesidir. Yetişkinlerle yapılan eğitimlerde kullanılan ölçmelerin amacı ise daha ziyade katılımcıların ne ölçüde ilerlediğini göstererek katılımcıları motive etmektir.

Bu bölümde;
• AEP’in katılımcılar ile uygulayıcı kurumun ve toplumun gereksinimlerini ne ölçüde karşıladığı,
• yer, zaman ve eğitsel ortamın katılımcılara uygunluğu,
• kullanılan öğretim yöntem ve araçların katılımcılara uygunluğu,
• kazanımların katılımcıların psikososyal özelliklerine uygunluğu hususlarında veri elde etmek amacıyla yapılacak ölçme değerlendirme çalışmaları hakkında bilgi verilmektedir.

Eğitimlerin Değerlendirilmesinde Ana Süreçler

Eğitimin değerlendirilmesi, eğitimin belirlenen amaçlara ne ölçüde uyduğunu belirlemek amacıyla eğitimin başında, eğitim sürerken ve eğitim sonunda yapılan ölçümlerin yorumlanması suretiyle yapılır. Aynı zamanda mevcut kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı da bu değerlendirmenin konusudur. Değerlendirmeler için öncelikle ölçme işleminin gerçekleşmesi gerekir.

İlk değerlendirme, eğitimin başında katılımcıların hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemek, gerekli ise program içeriğini değiştirmek veya katılımcıların programa katılım için gerekli temel alt yapıyı taşıyıp taşımadığını belirlemek için kullanılabilir. Ayrıca bu ölçümler ön test olarak değerlendirilebilir ve program sonunda yapılacak son test ile karşılaştırılarak aralarındaki fark tespit edilebilir.

Ara değerlendirmeler, eğitimin mevcut kaynaklar ve biçimi ile nasıl işlediğini gözlemek üzere yapılabilir. Bu değerlendirmede öğrenme hedeflerinin belli bir bölümü, katılımcıların, yöneticilerin ve eğiticilerin gözlem ve yorumları göz önünde tutulur. Bu değerlendirme eğitimin belirlenen amaç ve hedeflere uygun işleyip işlemediğini belirleyerek gerekli revizyonların yapılmasına hizmet eder.

Son değerlendirmede öğrenme hedeflerinin tamamına ölçüm aracında yer verilir. Buna ilaveten eğitim programının tarafı olan kişilerin katılımı ile değerlendirme toplantıları düzenlenebilir. Bütün bu ölçümlerden eğitimin genel anlamda değerlendirilmesine yönelik bir rapor hazırlanır. Bu rapor, eğitimin gözden geçirilip yeniden tasarlanmasına ve bundan sonraki uygulamalarına rehberlik eder.

Bütün bu ölçme ve değerlendirmeler ve revizyonlar yapılırken AEP’in;

• yetişkin katılımcıların, kurumun ve toplumun gereksinimlerini ne ölçüde karşıladığı,
• yer, zaman ve eğitsel ortamın katılımcılara uygunluğu,
• kullanılan öğretim yöntem ve araçlarının katılımcılara uygunluğu,
• kazanımların katılımcıların psikososyal özelliklerine uygunluğu özellikle göz önünde tutulmalıdır.

AEP Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Bir eğitim programının değerlendirilmesinde ilgili programın tüm unsurları ve bu unsurlar arasındaki etkileşimler değerlendirmenin konusudur. Bu açıdan, her uygulama sonrasındadeğerlendirmenin ana konuları şunlar olacaktır:

• Katılımcıların eğitimlere karşı tutumları
• Katılımcıların öğrenme ve ilerleme düzeyleri
• Eğiticilerin sunuş becerileri
• Katılımcıların ilgi, ihtiyaç ve düzeylerine AEP’in uygunluğu
• Materyallerin müfredatın kazandırılmasına uygunluğu
• Uygulayıcı kurumun programı yönetmesi ve sunduğu imkânlar
• Eğitim ortamının eğitimin sunulmasına uygunluğu
• Eğitim süresi

Bu değerlendirme kriterleri bağlamında AEP’te şu ölçme araçları geliştirilmiştir.

• Tutum Belirleme Ölçeği: Katılımcıların katıldıkları eğitimlere ilişkin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlardaki tutumlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
• Öz Değerlendirme Formu: Her bir modül uygulamasının sonunda katılımcıların modülün kazanımlarını ne ölçüde edindiklerine yönelik algılarını belirlemek amacıyla tasarlanmıştır.
• Katılımcı Eğitim Değerlendirme Formu: Katılımcıların eğitimin içeriği, sunumun etkililiği, süre, ortam ve malzemelerle ilgili değerlendirmelerini almaya yarayan bir formdur.
• Eğitici Eğitim Değerlendirme Formu: Eğiticilerin eğitimin içeriği, sunumun etkililiği, süre, ortam ve malzemelerle ilgili gözlem ve kanaatlerini belirtmelerine imkân sağlayan bir formdur.

Bu dört formun tamamının her uygulama sonrasında uygulanma zarureti yoktur. Tutum Belirleme Ölçeği uygulayıcı kurumun çeşitli aralıklarla katılımcıların eğitime yönelik tutumlarını görmek amacıyla kullanacağı bir formdur. Öz Değerlendirme Formu ise eğiticilerin ihtiyaç duydukça uygulayacakları bir formdur. Örneğin eğitici bazı konuların yeterli düzeyde öğrenildiği konusunda endişe duyduğunda ya da eğitimler esnasında kullandığı farklı tekniklerin katılımcıları nasıl etkilediğini merak ettiğinde bu formlara başvurabilir.

Bu yazılı araçlara ilaveten yetişkin eğitimlerinin sonunda yapılan değerlendirme toplantıları da oldukça işlevseldir. Bu toplantılarda katılımcılar daha rahat biçimde kendilerini ifade edebilirler.

Uygulama Raporunun Hazırlanması

Uygulama raporları üç aşamada oluşturulacaktır. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu raporları dikkate alarak müfredat ve materyallerin revize edilmesini yürütecektir.

• Her uygulamanın sonunda katılımcılar Katılımcı Eğitim Değerlendirme Formu'nu, eğiticiler ise Eğitici Eğitim Değerlendirme Formu'nu dolduracaktır.
• Eğiticiler her bir katılımcı grup için bu formlardan elde edilen verilerin entegre edildiği bir şablon kullanarak bir Eğitim Değerlendirme Raporu hazırlayacaktır. Eğiticiler hazırladıkları raporları uygulayıcı kurumdaki eğitim programı yöneticisine teslim edeceklerdir.
• Yöneticiler, uygulamanın yönetimi ile ilgili hazırladıkları raporlarının ekine eğiticilerin raporlarını da ekleyerek oluşturdukları uygulama raporunu Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne ileteceklerdir.

Şunlara da Göz Atmalısın
Share

Bir Soru Sormak İster misin?

avatar
  Subscribe  
Bildir