Kamu Yönetimi İle İşletme Yönetimi Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar

Kamu Yönetimi İle İşletme Yönetimi Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar

17 Eylül 2019 0 Yazar: Recep

, hayatımızın tamamına yayılan sosyal bir tir. un bir parçası olarak bize hizmet sunan ya da daki sorumluluk ve görevlerimizi belirleyen kurumlarından, en basit ihtiyaçlarımızın üretimini sağlayan özel işletmelere kadar bütün sosyal alanlarda karşımıza çıkmaktadır.

Bu bağlamda resmi hizmetler sunan kurumların anlayışı ile özel hizmetler sunan işletmelerin anlayışı arasında amaç, yöntem, statü gibi bazı alanlarda birtakım farklılıklar doğmuştur.

i

Kamu Yönetimi

, bir ülkedeki halkın bütünü demektir. i ise halk için karar verme, amaçlara ulaşmak için yapıları oluşturma ve ortak bir anlayış benimseme süreçlerini içerir. Bu bağlamda genellikle lerin yasama ve yargı organları dışında kalan bütün kuruluşları, i kapsamındadır.

Halkın inde planlama, karar verme, örgütlendirme, yönetme, uygulama ve değerlendirme ile insan ve bütçe gibi kaynakların i, doğrudan inin çalışma alanıdır.

ini oluşturan kurumlarla kurumların yaptıkları işler arasında bir bağ vardır. Yapısal anlamda ini oluşturan idari yapı şöyledir:

Kamu Yönetimi

letme i

İşletme Yönetimi

letmeler, insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere kaynakları en etkin ve verimli bir şekilde kullanarak kar ve sosyal sorumluluk amaçlarını yerine getirmek için oluşturulmuş kuruluşlardır.

letme i ise yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda insanların iş birliği yapmalarını sağlama ve onları bu amaçlara yöneltme çalışmalarının hepsidir. letme i; karar verme, planlama, örgütleme, yöneltme, eşgüdümleme, bütçeleme ve kontrol etme gibi süreçlerden oluşur.

letmenin etkili yönetilebilmesi için işletme inin temel görevleri şöyle sıralanabilir:

  1. letmenin görev ve hedefleri doğrultusunda amaç ya da amaçlar belirlemek,
  2. letme amaçları doğrultusunda ortak bir anlayış ve şekli geliştirmek,
  3. letmenin yapısını gelişim ve e uygun olarak yeniden yapılandırmak,
  4. Bütün unsurların işletme amaçları doğrultusunda verimli kullanımını sağlamak,
  5. letme çalışmalarının, işletme amaçlarıyla uyumunu kontrol etmek.

ve letme inin Ortak Noktaları

Öncelikle her iki alan da insan kaynakları, mali , örgütün yapı ve işleyişini idare etme, program ve yöntem geliştirme gibi dört temel işlev yürütürler. Ancak özellikle son lerde gelişen ve değişen yapılar sebebiyle ve işletme inin ortak noktaları artmaktadır.

i, işletme i ile ilgili araştırmalardan faydalanmakta ve işletmelerde kullanılan toplam kalite, performans, insan kaynakları i ile stratejik gibi kavram ve anlayışları benimsemektedir.

Ayrıca mühendis, doktor ve iktisatçı gibi uzmanlar, ister özel kesimde isterse da çalışsınlar, işlerini yürütürken aynı bilgileri, usulleri ve teknikleri kullanırlar.

ve letme inin Farklı Noktaları

Son lerde ortak noktaları artmasına rağmen i ve işletme i arasında, yapı ve işleyişten kaynaklanan temel bazı farklılıklar bulunmaktadır:

  1. inin örgüt yapısı, görev ve yetkileri, personelin seçimi, mal ve hizmet satın alması gibi neredeyse bütün unsurları çok sayıda ayrıntılı kuralla belirlenmiştir. Özel kesimdeki yasal düzenlemeler ise daha genel niteliktedir ve indeki kadar çok değildir.
  2. i, siyasi sistemin yapısına göre üst düzey yöneticilere, kurumlara ve halka karşı sorumludur. Bu sebeple yöneticileri tek başlarına karar alamazlar. letme ini kapsayan kural ve kanunlar ise inden daha esnek bir yapıdadır ve işletme inin karar alma süreci, kendi içinde gerçekleşir.
  3. nun sunduğu hizmetlerde temel amaç, ülkenin tamamına ya da belli lerine faydalı olmaktır. Bu bağlamda inin temel amacı “ yararı”na uygun hizmet vermektir. letme inde ise işletmeler, halkın genel arzularına uyup uymamakta ya da başkalarının değerlerine önem verip vermemekte tamamıyla serbesttir. Çünkü işletmelerin amacı kar elde etmek ya da sosyal bir değişiklik gerçekleştirmektir.
  4. inde karşılıklı anlaşma esasına uygun bir hizmet anlayışı yoktur. yöneticisi, amacını gerçekleştirmek için sal gücünden faydalanabilir ve karşı tarafın bunu onaylamasını beklemeden tek taraflı uygulamalar yapabilir. Özel işletmelerde ise müşterinin istemediği bir şeyi yaptırma anlayışı yoktur. Uygulamalar karşılıklı anlaşmaya bağlıdır.
  5. hizmetlerindeki verimlilik anlayışı ile özel işletmelerdeki verimlilik anlayışı farklıdır. kurumlarında hizmetin kaliteli olmasına bakılırken özel işletmeler kar amacıyla ederler.