Kriz ve Krize Yol Açan Sebepler Nelerdir?

Kriz ve Krize Yol Açan Sebepler Nelerdir?

8 Kasım 2018 0 Yazar: uzun

Kriz; zamanı ve niteliği bilinmeyen, aniden ortaya çıkarak bir örgütün rutin sistemini bozan ve hatta varlığını tehlikeye sokan acil bir durumdur. Bu sebeple kriz dönemlerinde çabuk karar almak, acil eyleme geçmek hayati önem taşır.

Daha krizle karşılaşmadan, önceden belirlenen stratejilerle ve acil eylem planlarıyla krizin etkileri azaltılabilir. Krize yol açan sebepleri iki grupta ele almak mümkündür

İşletme Dışı Çevre Faktörleri

Doğal Sebepler: Deprem, sel vb. ile çevre kirliliği yüzünden oluşan ani felaketlerdir.

Ekonomik Sebepler: Ekonomik istikrarsızlık, yüksek enflasyon, arz talep dengelerinin bozulması ve değişen devlet politikaları gibi sebeplerdir.

Politik ve Yasal Sebepler: Devlet politikasındaki yasal yapının değişmesi, politik müdahale, finansal destek, dış rekabet gibi sebepler krize yol açabilir.

Toplumsal Yapı’dan kaynaklanan sebepler: Değer yargılarının değişmesi, toplumsal ve kültürel sorunlar krizi tetikleyebilir.

Teknolojik Sebepler: Toplumsal hayatı değişmeye zorlayan teknolojik değişimleri kapsar.

Endüstriyel kazalar ya da endüstriyel ilişkilerdeki zayıflık, üretimde başarısızlık, halkın düşmanlık ya da suç olayları nedeniyle işletmeye duyduğu güvenin azalması gibi farklı sebepler de krize yol açabilir.

İşletme İçi Çevre Faktörleri

Örgütün yetersizlikleri ve sorunlarıyla ortaya çıkar. Genelde bu tip krizler, dış çevre koşullarından kaynaklanıyor gibi görünür. Yöneticilerin başarısızlıkları en önemli kriz nedenidir. Bunun dışında yöneticilerin tecrübesizliği, piyasayı takip edememeleri, değişime açık olmamaları, uyumsuzlukları, zamanında harekete geçmemeleri ya da başarısız girişimlerde bulunmaları, krizlere neden olabilir.

Ayrıca merkezî ve esnek olmayan örgüt yapısı, bürokrasinin baskın gelmesi, esnek olmaması, kaynaklara bağımlılık ve etkin iletişimin sağlanamaması da olası kriz sebeplerindendir.

tecrubesiz yonetici - Kriz ve Krize Yol Açan Sebepler Nelerdir?

Tecrübesiz yönetici