Category: Ekonomi

Arz ve Arz Eğrisi Nedir?

Arz, üreticilerin ya da satıcıların bir mal veya hizmeti, belli bir zaman içinde (gün, hafta, ay vb.), farklı fiyatlarda farklı miktarlarını üretme ve satma konusundaki istek ve yetenekleri olarak tanımlanabilir. Burada önemli olan mal...

Talep ve Talep Eğrisi Nedir?

Talep, en basit bir anlatımla satın alma gücü ile desteklenmiş istekler olarak ifade edilebilir. Burada temel unsur bireylerin mevcut istek ve ihtiyaçları değil, bu istek ve ihtiyaçların satın alma gücü ile desteklenmiş olmasıdır. Diğer...

Atatürk’ün Ekonomi İle İlgili Görüşleri

Atatürk’ün ekonomi politikası, çok sevdiği ulusunun çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırılması hedefine yöneliktir. Bu uygarlık düzeyi, zamanın Batı Avrupa toplumlarında örnekleri görülen bir ekonomik refah düzeyidir. Kemalist ekonomik kalkınma modeli, dünyanın ezilen uluslarına örnek teşkil...

Modern Ekonomi Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Yaşadığımız yüzyılın ekonomik düşüncelerine en büyük etkiyi yapan iktisatçı Keynes modern ekonomi akımının öncüsüdür. Bu ekonomi, İngiliz ekonomist John Maynard Keynes (Can Meynırd Keyns)’in yapıtları çerçevesinde oluşan ekonomi teorisi ve ekonomi politikasıdır. Keynes’in çok...

Sosyalizm Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Sosyalist görüşe göre insanların içinde yaşadıkları toplumda birtakım düzensizlikler vardır. Buna bağlı olarak bazı haksızlıklar ortaya çıkmakta ve bir kısım halk bundan zarar görmektedir. Bu durum değiştirilebilir ve kurulacak yeni düzende insanlar daha mutlu...

Kapitalist Sistem Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Kapitalizm Nedir? Kapitalizm kelimesi çoğunlukla belirli bir ekonomik sistemi açıklamak üzere kullanılmaktadır. Bu kavram iki farklı anlamda kullanılmaktadır. Bunlardan ilki üretim araçlarının özel mülkiyetini, kârlılığı, rekabeti, işgücünün bir mal gibi alınıp satılmasını içeren uygulamalarını...

Ekonominin Amacı Nedir?

Her bilim dalı gibi ekonomi de kendine özgü kural, kanun ve teorilerle gelişir. Ekonomi bilimi, ekonomik olayların nedenlerini ve sonuçlarını ortaya koyarak bunların bağlı olduğu kanunları ve prensipleri belirler. Belirlenen prensip ve kanunlar çerçevesinde...

Ekonominin Konusu Nedir?

İnsan yaşantısını sürdürebilmek için bir takım ihtiyaçlar duyar ve bunları gidermenin yollarını arar. Bunlardan bir kısmı yaşamak için vazgeçilmeyen ihtiyaçlardır; bunlara fizyolojik ihtiyaçlar denir. Fizyolojik ihtiyaçlara yemek, içmek, uyumak ve barınmayı örnek verebiliriz. İnsanın...