Kategori: Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmet’in Ölümü

Bütün Şark ve Garp menbalarında Fatih Sultan Mehmet eski Miladi takvimine göre 1481 senesi Mayıs ayının üçüncü ve şimdi kullan makta olduğumuz yeni Miladi takvimine göre de on ikinci Perşembe günü Üsküdar’la Gebze arasındaki Tekfur- çayırı yahut Hünkâr-çayırı veyahut Sultan-çayırı karargâhında...

Fatih Sultan Mehmet’in Eserleri

Fatih Sultan Mehmet’in bu sahadaki en mühim eserleri Sahn-ı seman ismindeki İstanbul üniversitesiyle İki mecelleden mürekkep olan Kanun-nâmeleridir. Dünyanın en parlak kültür ocaklarından biri hâline gelen bu ilk İstanbul üniversitesi Fatih Sultan Mehmet câmiyle beraber yapılmıştır, câmiin etrafı bir ilim mahallesi...

Fatih Sultan Mehmet’in Eşi, Çocukları ve Kardeşleri Kimlerdir?

Fatih Sultan Mehmet’in refikalarından üçünün ismi bellidir. Bunların birincisi İkinci Bayezid’in anası olan Gülbahar Sultan’dır; bazı vakıf kayıtlarına de istinat eden ikinci bir rivayete göre Sultan Bayezid’in annesi Gülbahar değil, Fatih Sultan Mehmet’in İkinci karısı olan Mükerreme Hâtundur. Hâlbuki Gülbahar Sultan’ın...

Fatih Sultan Mehmet’in Tahsili

Fatih Sultan Mehmet’in ana dilinden başka Yunan, Lâtin, İtalyan, Fransız, Arap ve Acem dillerini bildiği rivayet edilir. Her halde Şark ve Garp kültürlerini cem etmiş olduğu muhakkaktır. Bilhassa Riyaziye ile Felsefedeki büyük iktidarı son Bizans müverrihlerinin de itiraflarıyla sabittir, Balistik sahasındaki...