Category: Sosyoloji

Sosyoloji Deneysel Bir Bilim midir?

Sosyoloji Deneysel Bir Bilim midir?

Sosyoloji Ampirik (Deneysel) Bir Bilimdir. Sosyoloji, tecrübelerden topladığı bilgi ve verilesi karşılaştıran, bölümleyen ve yorumlayan bir bilim dandır. Matematik gibi irsi bir bilim değildir. Daha önceleri bu bilimi teorik kadrolar içinde ele alanlar ve...

Sosyoloji Hangi Mantığa Dayanmalıdır?

Sosyoloji Hangi Mantığa Dayanmalıdır?

Genel Sosyolojinin çözmek zorunda kaldığı en önemli mesele sosyolojinin konu ve metodudur. Bu bizi bilgi nazariyesi ve metodolojiye götürür. Burada cevaplandırılacak soru şudur: SOSYOLOJİ HANGİ MANTIĞA DAYANMALI VE HANGİ YOLLARDAN YARARLANMALIDIR? Bu soru üç...

Sosyoloji Nedir?

Sosyoloji Nedir?

Sosyoloji evrensel değil, özel konusu olan bir bilimdir. Sosyoloji toplumun şekil ve gelişmelerini inceleyen bir bilimdir. Bu tanım açık bir anlam taşır. Bütün güçlük, toplum kavramının özelliğinden ileri gelir. Toplum bitki, hayvan veya dil...

Din Sosyolojisinin Bilimler Arasındaki Yeri

Çağımızın bilim alanında yadırganmayan bir sınıflamasına göre bilimler üçe bölünür: Tabiat Bilimleri (Sciences Naturelles), İnsan Bilimleri (Sciences ‘Humaines), Din Bilimleri (Sciences Religieuses). Bu sınıflamada alt bölümlere dokunmak amaç dışıdır. Ancak daha önce belirtilen ilkelere göre...

Camii

Genel ve Sistematik Din Sosyolojisi

Burada Genel ve Sistematik Din Sosyolojisi hakkında belli başlı niteliklerini açıklamak amacını güttüğümüz bu bilim bir çok problem ve kategorileri inceler. Buradan açıkça anlaşılır ki yalnız başına ele alınan her hangi bir dine öz...

Camii şerif

Din Sosyolojisi Nedir?

Din Sosyolojisi çok genç bir bilimdir. Alan, amaç ve metodu üzerindeki tartışmaların henüz sonu alınmamıştır. Bu konuda sadece deneme özelliğinde bir takım eserler yazılmıştır. Tümü ve bütünüyle büyük problemleri ele alan sistematik eserler çok...

Sosyolojinin Bugünkü Durumu Nedir?

Bugünün sosyolojisi, bir yandan sistem tartışmalarından kurtularak daha çok günün somut olayları üzerinde durmaktadır. Yenileyin, T. Parsons’un işaret ettiği gibi, sosyolojik araştırma, kitaplıktan çıkmış saha çalışmaları (Field Work) şekline girmiştir. Öte yandan kolektif çalışmalar...

Sosyoloji Dalında Türkiye’deki Durum Nedir?

Aug. Comte’dan sonra birçok memleketlerde sosyoloji çalışmaları rağbet gördü. Fransada sosyoloji akımının zayıfladığı bir sırada Durkheim ve Levy Brühl, Marcel Mauss, Paul Fauconnet, Halbwachs, Bougle gibi ünlü sosyologlar Anne Sociologique dergisinde yaptıkları çeşitli yayınlarla...