Sokratescilik Nedir? Sokrates’ciler Kimlerdir?

Sokrates, bir bakıma büyük din kurucularına benzetilebilir. Tıpkı büyük din kurucuları gibi, Sokrates’in etrafında da müritler toplanmış ve kendi ölümünden sonra, bunlar arasında, üstadın düşünce ve görüşleri üzerine, tartışmalar başlamıştır. Sokrates, phaidon, Antisthenes, Euclides, Aristippos, Eflâtun (Platon), Xenophanes gibi öğrencileri üzerinde...

Sokrates Kimdir? Sokrates’in Hayatı ve Ölümü

Sokrates, Antik düşünce tarihinin en önemli şahsiyetlerinden biridir. Sokrates’in ölümünden sonra ortaya çıkan bütün felsefe mektepleri, Sokrates’in şahsiyetini, felsefelerinin ağırlık noktası yapmışlardır. Sokrates’e bağlı olduklarını ileri süren bütün bu felsefe mektepleri, bilge kişi idealini felsefenin başlıca problemi yapmışlar ve bu ideali...

Anthropologik Devir ve Sofistler

Tarihçi Herodot’un bildirdiğine göre sofist kelimesi aslında, ilminde ve sanatında usta olan bilginlere verilen bir sıfattır. Ancak, Eflatun, bu kelimeye sonradan, hiç de iyiye gelmeyen bir anlam verdi. Sophistes adını taşıyan diyaloğunda, Sofistleri, sahte bir ilmi, yüksek fiyatla satan, hocalık yaparken...

Paranın Tarihsel Gelişimi

İlk Çağlardan itibaren insanlar çeşitli malları para yerine kullanmışlardır. İş bölümünün gelişmesiyle birlikte malların mallarla mübadele edilmesi giderek zorlaşmıştır. Takas edilecek malların değerinin birbirine denk olmaması, malı arz edecek kimsenin her zaman bulunmaması, malların bölünebilme özelliklerinin olmaması çeşitli zorluklar ortaya çıkarmıştır....

Mübadele ve Paranın Tanımı

Para denildiğinde önce aklımıza, mal ve hizmet alışverişinde kullanılan kâğıt ve madenî paralar gelir. Aslında para, mal ya da hizmet karşılığı bir ödeme aracı olarak kullanılan herhangi bir nesnedir. Para, insanların mal ve hizmet satın almak veya satmak için kullandıkları genel...

Filozoflar; Empedokles, Anaxagoras ve Demokritos Dönemi

Empedokles Anaxagoras, Demokritos’ta gene Miletliler gibi tabiat bilginidirler. Bununla birlikte, bu filozoflardan ikisinde, Empedokles ve Anaxagoras’da dini görüşlere de rastlanır. Meselâ Empedokles’in kendisine birçok mucizeler atfedilir. Ruhun, bir vücuttan, başka bir vücuda göçüşüne, yani tenasuha inanan Empedokles’in, daha önce yaşadığı hayatı...

Pisagorculuk Nedir? Pisagorcular Kimlerdir?

Fisagorculuk, (Pisagorculuk) Yarı efsanevi bir şahsiyet olan Pisagor (Fisagor), hem dini bir cemaatin kurucusu, hem ilmi musikinin ve saf matematiğin yaratıcısı olan dahi bir bilgindir. Söylendiğine göre kendisi hiç bir şey yazmamıştır. Gerçi, bugün, Pisagor’un, adını taşıyan birçok eserler vardır. Ama...