Sermaye Nedir?

Sermaye Nedir?

29 Ocak 2018 0 Yazar: Recep

İnsan yapısı olan ve üretimde emeğin verimliliğini arttıran her türlü alet, makine, tesis, bina ve malzeme sermaye grubuna girer. Sermayenin doğal kaynaklardan farkı, sonradan yapılmış yani insanlar tarafından üretilmiş olmasıdır.

İnsan sadece emeğini kullanarak ne toprağın veriminden ne de yer altı ve yer üstü doğal kaynaklardan yararlanabilir. Eski çağlarda bile insanlar karınlarını doyurabilmek için çok basit de olsa bir takım araçlardan yararlanıyorlardı. Bunlar olmadan insanın varlığını ve hayatını devam ettirebilmesi, o günün koşullarında dahi zordu. O günden bu yana sorunun özünde bir değişiklik olmadığı için insanlar yine mal ve hizmet üretiminde, üretimi verimli kılacak, insan emeğini daha çok değerlendirecek bir kısım araçlar kullanmaktadırlar. Bu araçların tamamına ise sermaye malları adı verilmektedir.

Makineler bir işletmenin sermayesi olarak kabul edilir.

Makineler bir işletmenin sermayesi olarak kabul edilir.

Muhasebe ve finansman disiplinlerine göre sermaye, işletme sahip ya da ortaklarının işletmeye getirdikleri ve üzerinde hak sahibi oldukları öz kaynaklar olarak tanımlanır. Diğer bir deyişle sermaye, işletmeye ait varlıklar ile işletmeye gelen yabancı kaynaklar (borçlar) arasındaki farkı yani öz kaynakları ifade eder.

Sermayenin bir bölümünü oluşturan maddi varlıklar genelde maddi sermaye olarak da tanımlanabilir. Maddi varlıkları oluşturan başlıca ögeler; işletmenin üzerinde kurulduğu arazi, sahip olduğu doğal kaynaklar, bina, ambar, depo, atölye, laboratuvar, makine, alet, donanım, taşıt aracı, ham madde, yardımcı madde, işletme malzemesi, mamul, yarı mamul ve işletmenin sahip olduğu para tutarı olarak sayılabilir.

Sermaye kıt bir kaynaktır ve ekonomilerin gelişmesinde çok önemli görevler üstlenir. Gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarını sınırlayan darboğazlardan biri ve belki de en önemlisi sermaye yetersizliğidir. Gelişmiş ülkelerde de sermaye kıt kaynaktır ve miktarı sınırlıdır. Sermayenin diğer bölümünü oluşturan maddi olmayan varlıklar ise elle tutulup gözle görülmesi olanaklı olmayan teknik bilgi (know-how), lisans ve patent hakkı, marka (alametifarika), iştirak ve imtiyazlar gibi ögelerdir.