Toplum, Kurum ve Kuruluşun Anlamı Nedir? Amaçları ve Özellikleri Nelerdir?

Toplum, Kurum ve Kuruluşun Anlamı Nedir? Amaçları ve Özellikleri Nelerdir?

24 Şubat 2018 0 Yazar: uzun

Toplum Nedir?

 Toplum, en genel anlamıyla insanlar arasındaki tüm ilişkiler ile bu ilişkilerden oluşan kurumlar, kuruluşlar, gruplar ve kültürü işaret eden, örgütlü ve dinamik bir bütünlüktür. Bu anlamda toplum bir ilişkiler ağıdır. Bir toplumda var olması gereken özellikler şöyle sıralanabilir:

  • Toplum, sınırları belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan insanlardan oluşur.
  • Toplum, nüfusun doğumlar yoluyla artmasıyla çoğalır. Geçmişte ve günümüzde toplumların göçler ve fetihler yoluyla da çoğaldıkları görülmüştür.
  • Her toplumun, kendine özgü bir kültürü vardır. Sosyal yaşamın gereklerini karşılamaya olanak verecek bir kültüre sahip olmayan topluluklar, sosyolojik açıdan toplum sayılmazlar; yalnızca, bir insan yığını olarak kalırlar.
  • Toplumu belirleyen özelliklerden biri de toplumdaki kişilerin birbirlerinin varlığından haberdar olmaları ve toplum olma bilincini taşımalarıdır.
  • Toplumu oluşturan insanlar arasında düzenli ve karşılıklı ilişkiler vardır.

Toplumsal kurum; nesiller boyu devam eden, kalıcı nitelik kazanan, ortak kabul görmüş değerler, olaylar, kurallar, düşünceler ve uygulamalardan oluşan bütünlüktür.

Örneğin ekonomi, din, siyaset, eğitim, aile ve hukuk birer toplumsal kurumdur.

Kuruluş (organizasyon) ise çeşitli amaçlarla insanların bir araya gelerek oluşturdukları somut örgütlenmelerdir.

Sivil toplum kuruluşları olan dernekler, vakıflar, sendikalar ve meslek örgütleri buna örnek verilebilir.

Toplumsal Grubun Anlamı, Amaçları ve Özellikleri Nelerdir?

 Toplum irili ufaklı birçok gruptan oluşur. Toplumdaki insanlar, ortak amaçlara ulaşmak için aralarında iş birliği yaparak sosyal ilişkilere girerler. Bundan da toplumsal gruplar ortaya çıkar. Grup üyeleri arasında bir etkileşim vardır. Bu etkileşim sürdükçe grup varlığını sürdürür. Toplumsal grup, iki veya daha fazla bireyin mutlak olmayan bir sürekli etkileşim içinde bulunarak ortak amaçlarını gerçekleştirmek için oluşturduğu topluluktur.

Toplumsal Grupların Amaçları

 Her toplumsal grubun kendine özgü bir takım amaçları vardır. Grup, amaca hizmet ettiği sürece varlığını sürdürür. Toplumsal grupların amaçları; bireyin ihtiyaçlarını gidermesi, toplumsallaşmasını sağlaması, üyeleri arasında yakınlık duygusunu arttırması, dayanışma ve bağlılık duygusunu geliştirmesi, sorunların çözümüne katkıda bulunması, bireylerin yeteneklerini geliştirmesine olanak sağlaması vb. şekilde sıralanabilir.

Toplumsal Grupların Özellikleri

  1. Toplumsal grupların; bireylerin davranışlarını denetleyen, izleyecekleri yolu gösteren ortak değerleri ve kuralları vardır. Grup üyeleri bu değerlere, kurallara göre hareket eder.
  2. Grubun bütün etkinlikleri ortak bir amaca yönelmiştir. Bu amaca ulaşmak için üyeler arasında karşılıklı ilişkiler ağı kurulmuştur. Grupta belirli davranış kalıpları oluşmuştur.
  3. Toplumsal gruplar göreli bir süreklilik gösterirler. Grubun sürekliliği için uyum ve bütünleşmeden doğan kararlılığın olması şarttır.
  4. Grup üyeleri, grup bilincini taşımalıdır.
  5. Gruplar hareketli olma (dinamiklik) özelliği taşır. Üyeleri çeşitli nedenlerle gruptan ayrılsalar bile, yeni katılanlar gruba dinamizm olanağı sağlar.
toplumsal grup 300x219 - Toplum, Kurum ve Kuruluşun Anlamı Nedir? Amaçları ve Özellikleri Nelerdir?

Toplumsal grup