Toplum Sınıflandırmaları ve Sınıflar (Geniş Bilgi)

Toplum Sınıflandırmaları ve Sınıflar (Geniş Bilgi)

27 Şubat 2019 0 Yazar: Recep

Sınıflandırmaları, ların ayrıştırılması farklı sınıflara dahil edilmesi anlamına gelmektedir. Her grubunun bir sınıfa dahil edilmesi ve bu sınıfların her birinin farklı özelliklerinin olması durumu hakkında bilgi vermeye çalışacağım.

Sınıflandırmaları

A) İlkel lar

Avcı ve toplayıcı lar

lkel larda aile temeline dayalı basit bir örgütlenme biçimi vardır. Bu lar toprağa miş avcı toplayıcı lardır

Avcı kabileler
Avcı kabileler

Avcı ve toplayıcılar, çevredeki ürünlerin kendi temel ihtiyaçlarını karşılayacak olanından daha fazlasıyla ilgilenmezler. Esas uğraşıları, dinsel değerler ile tören ve ayin etkinlikleridir.

Klan ve boylar

İlkel ların bir diğer örneğini klan ve boylar oluşturur. Klanlar henüz yerleşik hayata geçmemiş, geçimlerini avcılık ve toplayıcılıkla sağlayan lardır. İş bölümü cinsiyete dayanır.

Erkekler avcılık yaparken kadınlar doğal çevrede hazır bulunan bitkileri toplar. Klan üyeleri arasında eşitlik vardır. Herkes ca benimsenen genel kurallara uyar. Klan üyeleri aynı totemden geldiklerine inandıklarından her klan bir aile görünümündedir. Herkes akraba sayıldığından klan içi evlilik yasaktır.

Klanda yöneten ve yönetilen ayrımı yoktur. Klanda kişisel mülkiyet de yoktur. Klan ve boylarda görülen dine totemizm denir. Totemizmin temel kavramları totem, mana ve tabudur. Totem, klan üyelerinin kutsal saydığı canlı ya da cansız nesnedir.

Mana, her şeyi yönlendiren gizli tür. Tabu, bazı nesnelerin, tutum ve davranışların totem inancına bağlı olarak yasak olmasıdır. Boy (fratri), iki ya da daha çok klanın bir arada yaşamasından doğan birliktir. Boylarda da din totemizmdir. İlkel lar klan ve boyların birleşerek oluşturdukları kabilede son biçimini alır.

B) Toprağa Yerleşmiş lar ve Sınıflandırmaları

Aşiretler (özler)

Toprağa ilk olarak yerleşen ve köy yaşamı süren biçimidir. Boyların toprağa si aşiretleri oluşturmuştur. Klandaki totem inancının zayıflaması giderek klan ailesinin değişikliğe uğramasına ve aşiretlerde gerçek kandaşlığa dayanan aile tipinin doğmasına neden olmuştur. Bireyler arasında cinsiyete dayalı bir iş bölümü vardır.

Klanda yaygın olan egemenlik yerini kişisel egemenliğe bırakır. Böylece insanlar yönetenler ve yönetilenler olmak üzere iki gruba ayrılır. İlk şeklinin aşiretlerde görüldüğü söylenebilir. Aşiretlerde ekonomi, hayvancılığa ve tarıma dayanır.

İş bölümünde farklılaşma belirir ve hak, babadan oğula geçer. Böylece kölelik biçimine ilk kez aşiretlerde rastlanmıştır. Klandaki totemizm yerini aşiretlerde fetişizme bırakır. Fetiş, aşiretlerde bireylerin taptıkları putlara verilen addır.

Efes Antik kenti günümüze kadar gelen kent örneklerinden biridir
Efes Antik kenti günümüze kadar gelen kent örneklerinden biridir

Kentler (siteler)

Aşiretlerin birleşmesi ile kentler ortaya çıkmıştır. Kent, kendine özgü ekonomisi, dini ve örgütü olan siyasi bir dur. Aşiretlerde ortaya çıkan üretim fazlasının değiş tokuşu pazar yerlerinin oluşumuna yol açmış, böylelikle ilk kez kentlerde ortaya çıkmıştır.

Tüccar adı verilen zümre de ilk olarak kentlerde görülmeye başlamıştır. Bireysel mülkiyet kentlerde başlamış, toprak az sayıdaki soyluların eline geçmiştir. Pazar yerinde sürekli olarak bulunmak gerekince bireylerin ibadet ihtiyaçlarını karşılamak üzere mabetler yapılmıştır.

Ayrıca ortak düşmana karşı bulundukları yerleri koruma gereksinimi kentlerin oluşumunda önemli olmuştur. Kentlerde sal yapı heterojenleşmiştir. Kent unda eğitim olgusu gelişmeye ve yaygınlaşmaya başlamıştır.

İş bölümü gelişmiş, statü belirgin biçimde kullanılmaya başlanmış ve sal tabakalar belirginleşmiştir. Kentlerde ataerkil aile, varlığını koruyarak sürdürmüştür. Çok tanrıya inanma (politeizm) kentlerde ortaya çıkmıştır.

C) İlerlemiş lar ve Sınıflandırmaları

İmparatorluklar

Birbirinden farklı yapılara sahip ların merkezî bir otoritenin egemenliği altında birleşmesinden doğmuştur. Bu açıdan imparatorluklar çok milletli ve çok kültürlü bir sal yapıya sahiptir.

i tek kişinin egemenliğine dayalı monarşik ve dine dayanan teokratik bir dir. İmparatorluklarda tek tanrılı (monoteizm) din anlayışı egemendir. Ekonomik yaşam tarıma dayalıdır. önemli bir uğraş hâline gelmiştir.

İmparatorluklarda ataerkil aile yapısı zayıflamış, babanın yetkileri in eline geçmiştir. Kadın ve erkeğin statülerinde olumlu yönde değişiklikler olmuş tek eşli evlilik tipleri artmaya başlamıştır.

Feodal lar

Özellikle Avrupa’da görülen bir düzenin adıdır. İmparatorlukların yıkılması ya da zayıflamasıyla feodal lar ortaya çıkmıştır. Feodal düzende ülke, kralın hâkimiyeti altındadır.

Ülke toprakları senyörler arasında paylaştırılmıştır. Toprağı senyörlerin köleleri yani serfler işlemektedir. Serfler toprakla birlikte alınıp satılan kölelerdir.

Uluslar

in ve endüstrinin gelişmesiyle kentlerin sayısının artması ve lenmesi sonucunda ortaya çıkan kent soylu sınıfı (burjuvazi) feodalitenin yıkılmasında çok önemli rol oynamış, bu durum ulusların oluşumuna neden olmuştur.

Ulus; aralarında ortak dil, din, kültür bağı olan, bir amaç etrafında birleşmiş ve bağımsız bir kimlikle aynı topraklar üzerinde yaşayan insan topluluğudur. 18.yüzyıl, deyim yerinde ise bir uluslaşma çağıdır.

Ulusların kendi lerini kurmaya başlamasıyla birlikte, imparatorluklar ve feodal ler bir bir yıkılmıştır. Yeni biçimi geliştikçe tüm dünyada ulusçuluk da hızla gelişmiştir.

Ulusun temel özelliği, diğer biçimlerine göre siyasi, ekonomik, askerî ve teknolojik dan daha ilerlemiş bir olmasıdır. Bir un ulus olabilmesi için toprak, soy, ekonomi, tarih, dil, din, kültür ve ülkü birliği olması gerekir.

İlerlemiş ulus tipi ların günümüzdeki en son örneği bilgi larıdır. Bilgi u leşmesini tamamlamış ve leşmenin bir üst aşaması olarak ortaya çıkmış dur.

Bilgi u teknolojik gelişmelerin, bilgi sektörünün ve nitelikli insan faktörünün önem kazandığı, eğitimin ön plana çıktığı, iletişim teknolojileri, bilgi kanalları, elektronik gibi yeni gelişmelerin yaşandığı bir türüdür.

Bilgi unda nesnenin üretimi yerine bilginin üretimi ön plana çıkmaktadır. Nesnelerin değerinden çok bilgi ve becerinin değeri yüksektir. Herkese bilgi, beceri ve yetenekleri oranında bir yaşam alanı vaad etmesi bilgi unun en orijinal boyutu olmaktadır.

Bilgi u teknolojik gelişmelerin, bilgi sektörünün ve nitelikli insan faktörünün önem kazandığı, eğitimin ön plana çıktığı, iletişim teknolojileri, bilgi kanalları, elektronik gibi yeni gelişmelerin yaşandığı bir türüdür.

Bilgi unda nesnenin üretimi yerine bilginin üretimi ön plana çıkmaktadır. Nesnelerin değerinden çok bilgi ve becerinin değeri yüksektir. Herkese bilgi, beceri ve yetenekleri oranında bir yaşam alanı vaad etmesi bilgi unun en orijinal boyutu olmaktadır.

Günümüzde Sınıflandırmaları

Basit lar

Uzmanlaşma ve iş bölümünün çok az olduğu, nüfus yönünden fazla kalabalık olmayan lardır. Basit lar gelenek ve göreneklerine sıkı sıkıya bağlıdır. Yeniliklere açık olmayan lardır. Bu açıdan basit larda sal değişme çok yavaştır. Genellikle tarım ve hayvancılıkla geçinirler.

Karmaşık lar

Nüfusu fazla ve kültürel değişime açık olan lardır. ve oldukça gelişmiştir. İş bölümü artmıştır. Akrabalık bağının yanı sıra ekonomik yaşamın yarattığı yeni bağlar ortaya çıkmıştır. Örnek olarak işçi-işveren ilişkisi verilebilir. Bu larda gelenek ve görenekler yerini büyük ölçüde kanunlara bırakmıştır.

Az gelişmiş lar

Bu ların temel üretim etkinliği tarıma dayalı olmasıdır. İş gücünün de büyük bir kısmı bu sektörde istihdam edilmektedir. Gelir düzeyinin düşük olması, hızlı nüfus artışı, altyapının yetersizliği, eğitim düzeyinin düşüklüğü bu ların özellikleri arasındadır. Afrika ülkelerinin çoğu bu gruba girer. Örneğin Çad, Nijerya, Etiyopya, Somali gibi.

Gelişmekte Olan lar

Az gelişmiş larla gelişmiş lar arasında yer alan tipidir. Bu açıdan bu lar tam bir geçiş dönemi karmaşası yaşarlar. Bu larda geleneksel kuralların giderek zayıflaması ve hukuk kurallarının gelişmesinden doğan boşluklar neticesinde bazı problemler ve çatışmalar yaşanır.

Gelişmekte olan lar henüz leşmemiş fakat leşmek için çaba sarf eden, yaşam ve eğitim düzeyi nispeten düşük, doğal lardan yeterince faydalanmayan lardır.

Gelişmekte olan ların belirlenmesinde ülkenin ekonomik ve sal gelişme düzeyi dikkate alınır. Çin, Brezilya, Güney Kore gelişmekte olan lara örnek olarak verilebilir.

Gelişmiş lar

Bu Sınıflandırmaları Gelişmiş bir si ve lü bir ekonomisi olan , teknoloji, sanat ve felsefede ileri düzeyde olan lardır. Amerika Birleşik leri, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, İsviçre, İsveç, Hollanda gibi Avrupa ülkelerini ve Japonya’yı bu lara örnek olarak verebiliriz.

Açık lar

Bu larda özgür iradeye dayalı bireylerin katılımıyla demokratik bir yapısı oluşur. Bireyler üzerinde baskı yapan bir yoktur. Bireyler farklı düşünme ve davranma özgürlüğüne sahiptir.

Örgütlenme, eleştirme ve sorgulama bireylerin en önemli özgürlükleridir. Çok partili bir politik ortam vardır. Siyasiler bireylerin özgür iradesiyle meşru yollardan değiştirilebilir. Siyasi ve insan hakları açık un temel taşlarıdır.

Kapalı lar

Bu Sınıflandırmaları Baskıcı lerin hakim olduğu lardır. tek elde toplanmıştır ve bütün politikalar mutlak doğru olarak kabul edilen bir ideolojiye göre uygulanır. Tek tip bir insan modeli oluşturmak temel hedeftir. Açık ların tersine, örgütlenme, eleştirebilme, farklı düşünme ve davranma özgürlükleri çok kısıtlıdır.

Ailenin etken olduğu

Baskın öge soydur. Kişinin statüsü, bağlı olduğu soydan lanır. Bu dan akrabalık bağı çok önemlidir. Bu a kabile örnek gösterilebilir.

Dinin etken olduğu

İnsan ilişkilerini düzenleyen dindir. Öteki temel grup ve kurumlar dinin yardımcıları durumundadır. Bu da en yüksek statüye din adamları sahiptir. Hindistan’daki kast sistemi din yönelimli un çarpıcı bir örneğini oluşturur.

Ekonominin etken olduğu

Daha çok ekonomik gruplar hâlinde örgütlenmişlerdir. Bu da maddi değerler önem kazanmıştır. ci ve iş adamları yüksek statüye sahiptir. Ekonominin etken olduğu a günümüzün gelişmiş ülkeleri örnek gösterilebilir.

Siyasetin etken olduğu

Başat öge siyasettir. Bu da siyaset önemli bir statü kaynağıdır. Günümüzde bu a gelişmiş demokrasiler örnek gösterilebilir.

Sınıflandırmaları Başlıklı yazımda Sınıflandırmaları ve bu sınıflar hakkında detaylı bilgilendirme yaptık, bu makaleyi beğendiyseniz arkadaşlarınıza önermeyi ve bu yazıyı paylaşmayı unutmayın.