Toplumsal Çözülmeyi Önlemeye Yönelik Tedbirler Nelerdir?

Toplumsal Çözülmeyi Önlemeye Yönelik Tedbirler Nelerdir?

24 Şubat 2018 0 Yazar: uzun

 a) Suç oranının fazla olması, savaş ve yoksulluk gibi durumlar toplumsal sorunların ve çözülmenin kaynağıdır. Toplumsal sorunlar baş gösterdiğinde bunların çözülmesi ve sorunlara neden olan etkenlerin giderilmesi gerekir.

 b) Toplumsal gelişme ile birlikte var olan kurum ve örgütlerde işlev yetersizliği ortaya çıkar, bu kurum ve örgütler yeni işlevler üstlenmek zorunda kalır. Bu durumda yapılması gereken sorunu belirlemek, kurum ve örgütleri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde yeniden düzenlemektir. Böylece toplumsal bütünlüğün zarar görmesi önlenecektir.

 c) Ulusal birlik bilincinin zayıflamaması, sürekliliğinin sağlanması için yurttaşların her şeyden önce birbirlerine güvenmeleri gerekir. Yurttaşlar ülke sorunları için birlikte hareket etmeli, bütünleşmelidir.

 çAyrıca toplum üyeleri ulusun bir parçası olmalarından dolayı ulusal konularda ortak duygu ve düşünce ile hareket etmelidir. Ülkenin haklarını ve çıkarlarını korumaya istekli olma, toplumun gelişimine katkıda bulunma, kültürel değerlere sahip çıkma, kültürel farklılıklara hoşgörüyle yaklaşma, farklı kültürlere saygı duyma, ülkenin başarı kazanmasıyla gurur duyma gibi konularda ulusal birlik bilinci içinde hareket etmek gerekir.

 d) Devlet sosyal adaleti sağlamak için yoksulları, güçsüzleri korumalı, sosyal refahı arttırıcı önlemler almalı, adaletli vergilendirme sistemi getirmeli, milli geliri arttırıcı ekonomik politikalar geliştirmeli, milli geliri dengeli dağıtmalı, orta tabaka güçlendirilmelidir. Ülkede hiç kimseye ayrıcalık tanınmamalı, herkes yasalar karşısında eşit olmalı ve eşit muamele görmelidir. İnsan hak ve özgürlükleri korunmalı, demokrasi geliştirilmelidir.

toplumsal cozulme tedbirleri - Toplumsal Çözülmeyi Önlemeye Yönelik Tedbirler Nelerdir?

Toplumsal çözülme tedbirleri

Toplumsal çözülmeyi önlemeye yönelik tedbirlerden bazılarıdır.