Toplumsal Sınıflar Nedir? Nasıl Oluşur?

Toplumsal Sınıflar Nedir? Nasıl Oluşur?

1 Şubat 2019 0 Yazar: Recep

sal Sınıflar

sal sınıflar, sal tabakalaşmanın başka bir biçimidir. Sınıf, sal tabakalaşma tiplerinin modern a özgü örneğidir. Çağdaş larda tabakalaşmadan çok, sınıf ve sınıflaşmalardan söz edilmesi bu yüzdendir. Hemen hemen her endüstriyel , sınıf sistemine dayanan bir tabakalaşma düzenine sahiptir. sal sınıf; gelir düzeyi, yaşam biçimi, eğitim, saygınlık gibi özellikler ından birbirine benzeyen ve bunun bilincinde olan insanların oluşturduğu bir kategoridir.

Konu Başlıkları

sal sınıflar örnekleri

sal sınıfı örneklendirerek açıklamak gerekirse kendisinin olmayan bir fabrikada belli bir ücret karşılığında çalışan işçi belli bir yaşam düzeyine ve statüye sahiptir. Ücretinin düzeyi oranında sal zenginliklerden ya da olanaklardan (eğitim, sağlık, dinlenme, spor, sanatsal etkinlikler vb.) yararlanır. Kendisi gibi işçi ya da düşük gelirli insanların yaşadığı semtlerden birinde oturur. İşveren ise fabrikanın sahibidir. İşletmesinin sağladığı kâr onundur. Gelir düzeyi yüksektir. Kârı oranında sal olanaklardan yararlanır. Kentte kendisi gibi gelir düzeyi yüksek olan kişilerin yaşadığı semtlerin birinde oturur. daki statüsü daha yüksektir. İşçi ile işverenin çıkarları, yaşam biçimleri farklıdır. Onları ayıran yasal engeller olmasa da sal olarak sel, kültürel yaşam alanları ayrılmıştır.

sal sınıfları Farkları

sal sınıfları birbirinden ayıran temel kriterler şunlardır: gelir, yaşam biçimi ve sınıf bilinci. Örneğin önceki çağlarda toprak mülkiyeti, sınıfları birbirinden ayıran temel unsurlardan birisiydi. Çağdaş da bir mesleğe mensubiyet, büyük ölçüde kişileri belirli bir sal sınıf içerisine yerleştirmektedir. Böylece ücretle çalışan işçiler ile serbest meslekler, el işleri ile fikir işleri arasında gelir ve prestij ından büyük farklar ortaya çıkmaktadır.

Her sal sınıfın kendine özgü bir yaşam biçimi vardır. Sınıfların yaşam biçimleri sınıfların kendilerine özgü kültürlerini oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkelerde yaşam düzeyinin yükselmesi ve uygulanan siyasi politikalar, sal sınıfların yaşam biçimindeki farkların gittikçe azalmasına neden olmuştur. Örneğin Amerika Birleşik leri’nde farklı sal sınıflardaki insanlar arasında giyinme, eğlence, ından bir benzerlik oluşmuştur.

Sınıf bilinci, bireyin hangi sınıfa ait olduğunun farkında olmasıdır. Bir sınıfın sınıf bilincine ulaşabilmesi için gelişmesini engelleyen faktörleri ve kendi çıkarlarını bilmesi, bu çıkarlar doğrultusunda rolünün gerektirdiği davranışları yapması gerekir.

Bir sınıfa mensup olma, belirli biçimde düşünme ve belirli şekilde tepkide bulunmayı gerektirir. Bu ai duygusu, ister istemez bazı fikirlere karşı yakınlık, bazı fikirlere karşı da uzaklık oluşturur. Her sınıfın kendisine özgü efsanesi, geleneği ve belirli tasavvurlara ve imajlara dayanan bir algılama biçimi vardır. Burjuvazi sınıfı için mülkiyet, işçi sınıfı için grev hakkı buna örnek gösterilebilir.

Gelir, meslek ve eğitim toplumsal sınıarın en önemli belirleyicileridir.
Gelir, meslek ve eğitim sal sınıarın en önemli belirleyicileridir.