Türkiye’nin İdari Örgütlenmesini Etkileyen Temel İlkeler Nelerdir?

Türkiye’nin İdari Örgütlenmesini Etkileyen Temel İlkeler Nelerdir?

8 Kasım 2018 0 Yazar: uzun

Türkiye’nin idari örgütlenmesini Anayasa ve kanunlar yoluyla belirleyen temel ilkeler şöyledir

a) Kamu yönetiminin kuruluş ve işleyişinde idarenin bütünlüğü esastır.

b) Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde sürekli gelişim, katılımcılık, saydamlık, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik, yerindelik, beyana güven ile hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklılık esas alınır.

c) Yapılacak yeni düzenlemeler ve kurulacak birimler için düzenleyici etki analizi yapılır.

ç) Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde ve bu hizmetlerden yararlandırmada ayrımcılık, bu hizmetlerle ilgili olarak insan hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı düzenleme ve uygulama yapılamaz.

d) Görev, yetki ve sorumluluklar, hizmetten yararlananlara en uygun ve en yakın birime verilir.

e) Kamu hizmetlerine ilişkin kararların alınmasında ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin görüş ve önerilerinden yararlanılır.

f) Kamu kurum ve kuruluşları, halkın bilgi edinme hakkını kullanması için gerekli tedbirleri alır.

g) Kamu hizmetlerinde bilgi teknolojilerinden etkili ve yaygın şekilde yararlanılır.

h) Kamu kurum ve kuruluşları, insan gücü, bilgi birikimi ve maddi kaynaklarını etkili ve verimli şekilde kullanır, bu amaçla kendi aralarında iş birliği yapar.

ı) Kamu hizmetlerinin usul ve standartları belirlenerek hizmetten yararlananların bunları önceden bilmesi sağlanır. Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, hizmetlerin bu standartlara uygun şekilde yerine getirilmesinden ve hizmetten yararlananların ihtiyacına uygunluğunu sağlamakla yükümlüdür.

i) Kamu kurum ve kuruluşlarınca, gerçek ve tüzel kişilerden, sadece hizmet usul ve standartlarında öngörülen bilgi ve belgeler istenebilir. Bilgi ve belge istemine ilişkin usul ve standartlar; etkililiği, verimliliği ve basitleştirmeyi sağlamak amacıyla düzenli olarak gözden geçirilir.

j) Kamu kurum ve kuruluşları, görev olarak verilmeyen ve kuruluşun amacıyla ilgili olmayan alanlarda işletme kuramaz, mal ve hizmet üretimi yapamaz.

Bu amaçla; personel, bina, araç, gereç ve kaynak tahsis edemez.

turkiyenin idari orgutlenmesini etkileyen temel ilkeler - Türkiye’nin İdari Örgütlenmesini Etkileyen Temel İlkeler Nelerdir?

Türkiye’nin İdari Örgütlenmesini Etkileyen Temel İlkeler

Bu Konuda Bir Soru Sormak İster misin?»Soru Sor