Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri Nelerdir?

Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri Nelerdir?

1 Temmuz 2019 0 Yazar: Recep

Dünya’nın her noktasında farklı etkiler mevcuttur ve bu makalede ülkelerin konumunun küresel ve sel Etkileri hakkında kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Ele alacağım ülkeler ise ABD ve Mısır olacak, konu anlatımı içeriği 12. Coğrafya ders notları ve kitaplarından derlenmiştir.

Ülkelerin Konumunun Küresel ve sel Etkileri

Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri

Coğrafi konum kavramı, bir ülkenin dünyanın neresinde olduğunu ifade etmek için kullanılır. Konumu ifade etmede iki yöntem vardır. Birincisi, koordinat ine göre ülkenin nerede yer aldığının ifade edildiği mutlak konumdur. İkincisi ise göreceli konumdur. Göreceli konum, ülkenin yeryüzü şekilleri; iklimi; doğal kaynak potansiyeli; denizler, lar ve kıtalara olan uzaklığı gibi özelliklerini ifade eder.

Ülkelerin küresel ve sel etkilere sahip olması konumsal özelliklerine bağlı olarak gelişme gösterir. Doğal kaynak bakımından zengin, deniz ve lara kıyısı olan, iklim özellikleri ve yer şekilleri bakımından çeşitlilik gösteren ülkeler k açıdan gelişmekte ve çevresini etkilemektedir. Çağlar boyunca iklim özellikleri ve yeryüzü şekillerinin elverişli olduğu lerde büyük medeniyetler kurulmuş ve gelişmiştir.

ABD’nin Konumunun sel ve Küresel Etkileri

ABD’nin Konumunun Bölgesel ve Küresel Etkileri

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Kuzey Amerika Kıtası’nın orta kesiminde bulunan ve Atlas u, Büyük ve Meksika Körfezi’ne kıyısı olan bir ülkedir. Ülke kuzeyde Kanada, güneyde Meksika ile komşudur. Yeryüzü şekilleri ve iklim bakımından çeşitlilik gösteren ve verimli tarım arazilerine sahip olan ABD yer altı kaynakları bakımından zengindir. Ülkede önemli kaynaklarından olan pet, kömür ve doğal gaz rezervleri oldukça fazladır. Ülkedeki büyük göller ve geniş nehirler sayesinde leri kara içlerine kadar rahatlıkla sürdürülmektedir.

1777’de bağımsızlığını kazannan ABD’nin sürekli göç alması nüfusunu artırmış ve doğal kaynakların daha kolay işlenmesini sağlamıştır. Zengin doğal kaynakların işlenmesi, k ve k gelişmelerle hız kazanmış ve üretim artmıştır. İç sularında ın rahatlıkla yapılabilmesi, Atlas ve Pasifik ları ile Meksika Körfezi’ne olan kıyıları sayesinde ticari değeri olan ürünleri dış pazara kolaylıkla ulaştırılabilmiştir.

ABD si, dünya sini birebir etkileme gücüne sahiptir. 326 milyonu aşan nüfusu ile hem bir pazar hem de üretici olması nedeniyle günümüzde dünya sinde önemli bir yere sahiptir. ABD, konumunun elverişli olması ve bu avantajları doğru kullanması sayesinde küresel etkiye sahip bir ülkedir.

Mısır’ın Coğrafi Konumunun sel ve Küresel Etkisi

Mısır’ın Coğrafi Konumunun Bölgesel ve Küresel Etkisi

Afrika Kıtası’nda yer alan Mısır’ın kuzeyinde Akdeniz, doğusunda Kızıldeniz bulunur. Güneyde Sudan, batıda Libya, kuzeydoğuda ise İsrail ile sınırı vardır. Kuzey Afrika’nın en büyük nehri olan Nil, ülke topraklarını boydan boya katederek denize dökülür. Nil Nehri’nin denize döküldüğü yerde oluşturduğu verimli delta ovası ülkenin en önemli tarım alanıdır. Ülkenin Nil deltası dışında kalan bölümleri çöller ve kayalıklardan oluşan arazilerle kaplıdır. Ülkede sıcak ve kurak çöl iklimi hakimdir.

Mısır’da Nil deltasının bulunması, iklim şartlarının elverişli olması tarımsal potansiyeli artırmış, uygarlığın gelişimini sağlamıştır. Mısır uygarlıklarının gelişiminde Akdeniz’e ve Hint u’na açılan bir konumda olması etkili olmuştur. Orta Çağ boyunca ipek ve baharatların Avrupa’ya taşınmasında Hint u ile Akdeniz limanları arasında en kısa yolun Mısır’dan geçmesi yi önemli bir merkez haline getirmiştir.

Ancak Coğrafi Keşifler ile Hindistan’a ulaşan farklı yolların bulunması, Akdeniz kıyısındaki Mısır liman kentlerinin değer kaybetmesine sebep olmuştur. Coğrafi Keşiflerden sonra konumsal önemini kaybeden Mısır, 1869’dan itibaren Süveyş Kanalı’nın a açılmasıyla tekrar önem kazanmıştır. Süveyş Kanalı sayesinde Hint u ile Atlas u arasında yapılan deniz yolu büyük oranda kısalmış ve ülke stratejik konumunun sağladığı avantajlara yeniden kavuşmuştur. Ülkenin dünyanın önemli pet rezerv lerine yakın olması ve bu kaynakların dış pazara sunulmasında Süveyş Kanalı’nın yoğun olarak kullanılması Mısır’ı sel ve küresel ölçekte önemli hale getirmektedir.