Zemine Mastar Ve Kılavuz Seramikleri Yerleştirme

Zemine Mastar Ve Kılavuz Seramikleri Yerleştirme

20 Temmuz 2019 0 Yazar: Recep

Zemine Mastar Ve Kılavuz leri Yerleştirme: Günümüzün sürekli değişen ve gelişen yapı teknolojisinde yer ve duvar karolarının uygulama teknikleri ve uygulama alanları da buna paralel olarak değişmekte ve çeşitlenmektedir.

Öteden beri bilinen ve halen kısıtlı da olsa kullanımı olan çimento harcının günün teknolojisine, kullanıcıların ve uygulayıcıların isteklerine cevap verememesi, bu konuda gelişmeyi gerekli kılmıştır. İlk zamanlar karoların önemi bilinmemekteydi. Buna paralel olarak da kullanım alanları kısıtlıydı. Dolayısıyla o zamanlara hitap eden karoların uygulaması çimento harcı ile kolaylıkla yapılmaktaydı.

Ancak günümüzün değişen ve gelişen yapı teknolojisinde kullanıcı, uygulayıcı ve yüklenicilerin arzuları; karoların ebat, cins, desen ve farklı mekanlara uygulanabilirlik gibi birtakım sel ve teknik özelliklerinin de değişmesinde bir etken olmuştur. Böyle olunca karoların yapıştırılmasında kullanılan çimento harcı da ihtiyaçlara cevap vermeyerek önemini yitirmiştir.

Zemine Mastar ve Kılavuz Karoları Yerleştirme Araçları

Zemine Mastar ve Kılavuz Seramik Karoları Yerleştirme Araçları

Çeşitleri

Kılavuz karo bağlama işleminde kullanılacak araçlar düzgün bir yüzey, estetik bir görünüm için her zaman gönyesinde ve hasarsız olmalıdır. Bu işlemde kullanılacak araçlar şunlardır:

 • ip
 • Mastar
 • Plastik tokmak
 • Fayans kesme makinesi
 • Fayans delme aleti
 • Metre
 • Kurşun kalem
 • Artı derzler
 • Su terazisi
 • Dişli mala
 • Hortumlu su terazisi
 • Sünger
 • Fayans kerpeteni
 • li taşlama
 • Keski-çekiç

Kullanım Kuralları

Zemine mastar ve kılavuz karo (fayansı) yerleştirme araçlarını kullanırken aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:

 • İş kazalarına karşı gerekli önlem alınmalıdır.
 • Su terazisinin ölçüm yapılan yüzeyi harç artıklarından temizlenmiş olmalıdır.
 • Uzun bir mesafenin tesviyesi yapılacaksa düzgün bir mastar üzerinde kullanılmalıdır.
 • Kullanılan mastarlar düzgün ve yüzeyleri harç artıklarından temizlenmiş olmalıdır.
 • Kesme ve delme aletlerinin kesici kısımları keskin olmalı, kızaklar temiz ve kolay hareket eder durumda olmalı, gerekiyorsa yağlanmalıdır. Tüm kesme işlemleri malzeme sabitlenerek ve hareketli gönyelere yaslanarak yapılmalıdır. Serbest elle kesme, kesinlikle yapılmamalıdır.
 • Hortumlu su terazisi kullanılırken hortumun içinde hava kalmamasına dikkat edilmelidir.
 • Markalanan yere dikkat edilmeli, çizgiler sizin göreceğiniz tarafta olmalıdır.
 • Kerpeten ile kesme ve düzeltme yapıldığında fayansların kırılmaması için koparma işlemi, ufak parçalar halinde yapılmalıdır.
 • li taşlama ile kenar düzeltilmesi yapıldığında parça iyi sabitlenmeli ve titreşime karşı korunmalıdır. Koruma gözlüğü takılmalı ve iş eldiveni giyilmelidir.
 • Plastik tokmak kullanılırken vuruş hızı iyi ayarlanmalı, fayansların kırılması önlenmelidir.
 • Delme aleti kullanılırken işlemin sonuna doğru delme hızı yavaşlatılarak parçanın kırılması önlenmelidir.
 • Eğer kesme makinesi ile lerden 1 cm’den daha ufak parça alınacaksa ayırma işlemi kerpeten ile yapılmalıdır.

Araçların Kullanılması

Su Terazisi

Tesviyesi yapılacak yüzeyin üzerine konup terazideki hava kabarcığının tam ortaya gelmesi sağlandığında, yüzey yer düzlemine paralel olur. Uzun mesafelerin tesviyesinde düzgün bir mastarın üzerinde kullanılması daha sağlıklı sonuç verir.

Islak mekanlardaki yüzey tesviyesinde, su giderine (suyun akış yöne göre) doğru % 1–2 eğim verilmesi gerekir. Terazideki hava kabarcığının kenarını, terazi üzerindeki çizgilere yasladığınızda bu eğim sağlanmış olur.

Hortumlu Su Terazisi

Büyük alanların tesviyesinde çok sağlıklı sonuç verir. şeffaf hortumun içi hava kabarcığı kalmayacak şekilde su ile doldurulur. Zemin tesviyesi yapacağımız yerde duvarın bir köşesine, yerden yaklaşık 1 m yükseklikte işaret konur.

Hortum açılarak bir ucu işaret konulan köşeye, öteki ucu duvarın diğer köşelerine sırasıyla gezdirilerek su seviyeleri eşitlenir ve işaretlenir. Bu işlem yapılırken hortumda su geçişini engelleyecek kırıkların olmamasına ve hortumdaki suyun tamamının işaretlenen noktaların seviyesinin altında olmasına dikkat edilmelidir. Hortumlu su terazisi ile birbiriyle bağlantısı olmayan mekanların da kendi aralarında tesviyeleri yapılabilir.

Karo Kesme Makinesi

Kesilecek karonun ölçüsü alınır. Makinenin cetvelli siperi istenen ölçüye ayarlanır. Parça sipere dayanır. Makinenin kesme bıçağı karonun sırlı (parlak) yüzeyi üzerinde hareket ettirilerek sırlı yüzeyin çizilmesi sağlanır. Bu işlem sırasında baskı miktarı iyi ayarlanmalıdır.

Baskının fazla olması karonun kırılmasına, az olması ise yüzeyin çizilmemesine neden olabilir. karonun konulduğu tablanın altında harç ve parçalarının kalması da kesme esnasında parçanın kırılmasına neden olabilir. Sırlı yüzeyi istenen ölçüde çizilen karolar, makinedeki ayırma aparatı ile iki parçaya ayrılır.

Malzemeyi aparat ile ayırma esnasında baskı, fayans kenarına yakın bir noktadan uygulanmalıdır. Eğer ten köşeli parça çıkarılacaksa parçanın sırlı yüzeyi aynı yöntemle çizilir ve köşe kerpeten ile ufak parçalar alınarak işlenir.

Karo Delme Aleti

Zemine döşeme işlemlerinde pis su tesisatının delikleri seramiğin ortasına geliyorsa delme aleti kullanılmalıdır. Delik çapı belirlenir ve deliğin merkezi karo üzerine işaretlenir. İşaretlenen nokta esas alınarak delme işlemi yapılır.

Delme işlemini seramiği kırmadan yapmak zor bir işlemdir. Bu sebeple parça çok iyi sabitlenmeli ve parçanın kopma noktasında delme hızı iyice yavaşlatılmalıdır. Delme işlemi sırasında kesici kısımlar çok ısınıyorsa bir miktar su ile soğutma sağlanır.

Kerpeten

Kesme ve delme aleti ile seramiği/fayansı işleyemediğimiz durumlarda, bu işi -fayans kerpeteni ile yapabiliriz. Kerpeten ile işleme sırasında parçanın kırılma tehlikesi olduğu için koparılan parçalar ufak olmalıdır.

li taşlama aleti

kesme işlemlerinde, kesilen lerin kesilme noktalarının düzeltilmesinde ve köşe oluşturan lerin alın noktalarının görünmemesi için düzeltilmesinde li taşlama aleti kullanılır. Parçanın kırılmaması ve iş kazası olmaması için işlenen parça iyi sabitlenmelidir. Makinenin kablosunun hasar görmemesine özen göstermelidir. Ayrıca eldiven ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır.

Mastar

Kullanılacak yere göre çeşitli uzunluktadır. Yüzeylerinin harç artıklarından temizlenmiş ve düzgün olması gerekir. Ağaç mastarlarda zamanla çarpılma olabileceği için alüminyum mastarların kullanılması tercih edilmelidir.

Dişli Mala

Kullanılacak lerin ölçüleri büyüdükçe seramiğin altında boşluk kalmaması için malanın Diş boyutu artırılmalıdır. Yüzey tesviyesindeki bozuklukları giderdiği için mümkün olduğunca genişliği büyük Dişli malalar kullanılmalıdır.

Kılavuz Karoları Yerleştirme Kuralları

Kılavuz Seramik Karoları Yerleştirme Kuralları

lerin yerleştirilmesi ve gönyeye getirilmesi için ilk basamak olduğundan yapılacak hata işin bütününü etkileyecektir. Bu nedenle kılavuz lerin yerleştirilmesine gerekli dikkat ve özen gösterilmelidir.

Zemine kılavuz karo yerleştirilirken aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:

 • Kılavuz karo yerleştirilecek zemin ıslak mekan değilse su akış yönünde tesviye betonu yapılmış olmalıdır.
 • Kılavuz karo yerleştirilecek zemin ıslak mekansa su akış yönüne doğru % 1-2 eğim verilmiş eğim betonu yapılmış olmalıdır.
 • Kılavuz karo yerleştirilirken birbiriyle kesişen iki kenar belirlenmiş olmalıdır.
 • Kılavuz karo yerleştirilecek zeminde duvar köşeleri 90 derece olmayabilir. Bu durumda duvarlara uyulmadan ler 90 derece olarak döşenmelidir.
 • Kılavuz karo yerleştirildikten sonra meyil ve yüzey tesviyesi kontrol edilmelidir.

“L” Hattının Oluşturulması

Mekanın duvarlarında bir gönyesizlik var ise yani karşılıklı duvar uzunlukları birbirine eşit değil ise veya kaplama alanı 30 m²den fazla ise “L” hattı oluşturularak kaplama yapılır.

L hattının oluşturulmasında aşağıdaki işlem basamakları uygulanmalıdır:

 • Kılavuz karo yerleştirilecek birbiriyle kesişen iki kenar belirlenir.
 • Belirlenen bu kenar sonlarına ve kenar kesişim noktasına birer adet karo konur.
 • karoların boşta kalan köşelerinden diğer karolara boyalı çırpı ipi kullanılarak hat çekilir.
 • Boyalı çırpı ipleri ile çekilen hatta kılavuz karoları döşenerek 3 – 4 – 5 dik üçgen kuralına (pisagor) göre diklik kontrolü yapılır.
 • Özellikle birbirine komşu iki duvar arasında gönyesizlik var ise “L” hattı oluşturulurken duvar dibine denk gelen ilk sıra karolar atlanarak (kaplanmadan) ikinci sırada hat oluşturulmalıdır.

“+” Hattının Oluşturulması

Mekanın duvarlarında bir gönyesizlik varsa yani karşılıklı duvar uzunlukları birbirine eşit değil ise veya kaplama alanı 80 m²den fazla ise “+” hattı oluşturularak kaplama yapılır.

“+” hattının oluşturulmasında aşağıdaki işlem basamakları uygulanmalıdır:

 • Kaplama yapılacak mahal zemininin kenar orta noktaları bulunur.
 • Bulunan kenar orta noktalarına bir adet karo konur.
 • karoların boşta kalan köşelerinden diğer karolara boyalıçırpı ipi kullanılarak hat çekilir.
 • Boyalı çırpı ipleri ile çekilen hatta kılavuz karoları döşenerek 3 – 4 –5 dik üçgen kuralına (pisagor) göre diklik kontrolü yapılır.
 • Kaplama alanı çok daha büyük olması durumunda birden fazla ”+” hattı oluşturulmalıdır.

Diyagonal (45 derece) Hattının Oluşturulması

Diyagonal (çapraz) karo döşeme çeşidi mekanın hizmet şekline, kullanılış amacına ve işverenin isteğine göre yapılır. Diyagonal (çapraz) şeklindeki döşemelerde, baz alınacak köşeden, mekanın büyüklüğüne göre kenarları dik olan bir kare teşkil edilerek başlanmalıdır. Çırpı ipi ile diyagonal hat belirlenerek ve gerekli yerlerde diklik kontrolü yapılarak kaplama yapılmalıdır.

Modüler Döşeme Sistemlerinin Yapılması

Genellikle merkezleri, gösteri merkezleri, camiler, müzeler vb. yerlerde modüler döşeme sistemleri kullanılmaktadır. Bu ürünler fabrikada desenlendirilerek kutulanıp piyasaya sürüldükleri gibi kaplama ustasının becerisine de bağlıdır. Kullanım alanı yaygın olmadığı için üretimin % 10’unu teşkil eder. Standart konutlarda kullanım alanı dardır.

Zemin desenleri dört şekilde olabilir. Bunlar:

 • Bir kutu içinde hazır halde gelen desenler: Kutu içinde şema varsa buna göre dizilerek kontrol edilir.
 • Fileye yapışık halde gelen desenler: Düşen parça varsa yapıştırma gücü düşük bir yapıştırma ile yerine yerleştirilmelidir.
 • Esas lerden daha ufak ölçülerde ve renklerde lerle oluşturulan desenler: Oluşturulacak desen kareli kağıda çizilmeli ve ölçüsü esas lerin ölçülerinin katları şeklinde olmalıdır.
 • Farklı renklerdeki lerin kesilmesiyle oluşturulmuş desenler: Oluşturulacak desen kareli bir kağıda çizilmeli ve ler bu tasarıma göre markalanarak kesilmelidir. Desen ölçüsünün tam fayans ölçüsü katları şeklinde olmalıdır.

Kılavuz Karoların Yerleştirilmesi

Kılavuz Seramik Karoların Yerleştirilmesi

Kılavuz ler aşağıdaki işlem sırasına göre yerleştirilir:

 • Kılavuz karo yerleştirilecek birbiriyle kesişen iki kenar belirlenir. Bu kenarlara büyük ölçülerde ler geleceği için daha güzel görünecektir. Bu nedenle kılavuz karo yerleştirilecek kenarlar belirlenirken duvarlardaki girinti ve çıkıntılar, lerin görünürlüğü, üzerine eşya gelip gelmeyeceği ve açılacak tesisat delikleri gibi ölçütler dikkate alınmalıdır (Örneğin mutfak zemininde, kesilmiş parça ler mutfak tezgahının altında kalacağı için kılavuz karoları, mutfak tezgahının bulunduğu köşenin dışında bir kenara döşenmelidir.).
 • Yapıştırma harcı, kutusunun üzerinde yazan miktar kadar su ile karıştırılır. Yaklaşık 10 dakika dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir. Hazırlanan harç miktarının, 1-2 saat içinde kullanılacak kadar olmasına dikkat edilir.
 • Mastar karoları birbiriyle kesişen iki kenarın köşelerine, altlarına Dişli mala ile yapıştırma harcı sürülerek yerleştirilir. Eğer 20×20 cm’den daha büyük ler kullanılıyorsa lerin arkasına da harç sürülür, çift taraflı uygulama yöntemiyle yapıştırılır.
 • Kılavuz karolarının birbiriyle 90ºlik açı oluşturması, ip ile oluşturulan dik üçgenlerden yararlanılarak sağlanır. Bunun için 3, 4, 5 metrelik iplerin alt ve üst katlarından oluşturulmuş üçgenlerden faydalanılır (3-4-5 metodu).
 • Kılavuz karosu yerleştirilecek köşeler 90º, kenarlar da düzgün olmayabilir. Böyle bir durumda duvar kenarlarına ufak parçalar konulması yerine, kılavuz karolar, tam ten duvar eğimine uyacak şekilde kesilerek yerleştirilir. Bu şekilde göze daha iyi görünen duvar kenarları elde edilmiş olur.
 • Kılavuz karoları arasındaki eğim, su terazisi veya hortumlu su terazisi ile kontrol edilir.
 • Kılavuz karoları arasına düz bir mastar yerleştirilerek yüzey tesviyesi kontrol edilir.
 • Yapıştırma harcı ile kılavuz ler yerleştirilirken yüzey tesviyesi veya eğimin tesviye betonu ile sağlanmış olması gerekir. Yüzey tesviyesi ve eğim kontrol edildiğinde 3 mm’ye kadar olan hatalar, mastar seramiğinin altına konulan yapıştırma harcının kalınlığı artırılarak düzeltilir. Daha büyük hataların olması durumunda, tesviye betonunun yenilenmesi gerekecektir.
 • Mastar karoları arasındaki mesafelerin fazla olması durumunda, kolay çalışma imkanı sağlamak için aralarına aynı yöntemle kılavuz ler yerleştirilebilir.

Genleşme Derzi

Tanımı

Kaplama alanı 50 m²den fazla olan veya yoğun insan ve araç trafiğinin olduğu mekanlardaki kaplamalarda, aynı cins veya farklı iki cins ince yapı kaplama malzemelerinin arasında, cephelerin döşeme betonuna denk gelen kısımlarında bırakılan normal derzden daha geniş olan derzlerdir.

Yerinin ve Genişliğinin Tespiti

yer ve duvar kaplamalarında mekanın kullanım yoğunluğu, kaplama yüzeyinin maruz kaldığı yükler, yapının durumu ve lerin ebatları dikkate alınarak 5-6 m, 6-7 m, 7-8 m, 8-9 m’de bir boylu boyunca 6 mm ile 20 mm arasındaki genişliklerde bırakılır.

Genleşme derzleri konumlandırılırken şu hususlara dikkat edilmelidir:

 • Genleşme derzleriyle bölünmüş alanlar en fazla 40 m² olmalıdır.
 • Uzun kenar 8 m’yi geçmemelidir.
 • Alanın büyüklüğü ne olursa olsun uzun kenarın kısa kenara oranı 2’ye eşit veya 2’den küçük olmalıdır.
 • Genleşme derzi, karonun altındaki tesviye betonunda da aynı düzlem ve doğrultuda yürütülmelidir.

Genleşme Derzinin Yapılması

Mekanın kullanım yoğunluğu, kaplama yüzeyinin maruz kaldığı yükler, yapının durumu ve lerin ebatlarına göre yapılan genleşme derzi hesaplarından sonra döşeme esnasında belirlenen aralıklarda genleşme derzi profili konur.

Bu profiller alt kısımları yapıştırma harcına gömülerek ve genleşme derzi boyunca monte edilir . Genleşme derzi profili kullanılmayacaksa bu derzler arası elastik poliüretan mastik dolgu malzemeleri ile doldurulur.